Begroting 2015 vastgesteld

Gemeentehuis Halmaandag 10 november 2014

Op donderdag 6 november werd in de gemeenteraad de begroting voor 2015 besproken. Een goed debat leidde tot een breed gesteunde begroting.

De begroting van 2015 liet een positief saldo zien. Terecht werd er echter door het college op gewezen dat het nog steeds schaatsen op dun ijs is. De begroting mag dan wel sluitend zijn, maar de gemeente loopt nog verschillende (grote) risico's. Samen met Leefbaar3B, het CDA en de VVD dienden wij dan ook een amdendement in om voorstellen voor investeringen van boven de 200.000 euro eerst aan de raad voor te leggen, voor over te gaan tot de investering. 

Daarnaast vroeg de ChristenUnie aandacht voor het ontmoetingscentrum voor senioren in Berkel en Rodenrijs. Op dit moment is deze voorziening er in de Koepel. Het is echter onzeker of deze locatie blijft bestaan, vanwege de ontwikkelingen rond de Hergerborch. In een motie, die is ingediend samen met het CDA en Leefbaar3B, vroegen wij het college dan ook om voor 2015 met een concreet plan te komen voor een centraal gelegen en laagdrempelig ontmoetingscentrum voor senioren in Berkel en Rodenrijs. Deze motie werd door de raad aangenomen. 

Ook waren wij, samen met D66 en GroenLinks, mede-indiener van een motie om te komen tot een duurzaamheidschecklist voor beleid en projecten die een grote impact hebben op de gemeente. Deze checklist zou ook gebruikt moeten worden voor raadsvoorstellen. Het college zegde toe deze duurzaamheidschecklist te gaan ontwikkelen.

In de commissievergadering over de begroting werd het college al gevraagd om met een alternatief te komen voor de bezuiniging van 50.000 euro per jaar op jeugd- en jongerenwerk. Tijdens de raadsvergadering kon het college melden dat er een alternatieve dekking was gevonden, bij het overschot van de WMO/ collectief vervoer. De geplande bezuiniging van 50.000 euro op de preventie van jeugd en jongeren kon dus worden geschrapt. Het amendement van WIJ-Lansingerland dat dit regelde kon natuurlijk op onze volledige steun rekenen.

Aan het eind van het debat bleek dat de begroting op brede steun van de raad kon rekenen. Alle fracties, met uitzondering van de VVD en Partij Neeleman, stemden voor de begroting. Er ligt nu dus een goede basis om het komende jaar mee aan de slag te gaan in Lansingerland. 


In zijn bijdrage stelde André Nieuwlaat natuurlijk nog meer aan de orde dan het hierboven staande. Deze tekst is hieronder te lezen.

Bijdrage ChristenUnie over de Begroting 2014

Financiën
Voorzitter, het is voor iedereen in dit huis duidelijk dat de financiële lucht boven Lansingerland voorlopig nog niet is opgeklaard maar gelukkig de omstandig-heden laten het wel toe dat we kunnen schaatsen.  Oké, we schaatsen dan wel over dun ijs maar we blijven schaatsen. Het college is goed beslagen ten ijs gekomen en is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Toch zullen we nog de juiste slagen en klappen moeten maken anders komen we niet vooruit. Linksom schulden verminderen, rechtsom als het even kan het weerstandsvermogen opvijzelen. Maar het blijft een flinke toertocht. Het college gaat voorop om alle wakken te vermijden en om hen daarbij te helpen hebben wij de motie Investeringen (monitoren van investeringen boven de twee ton), mede ingediend. Achter de kopploeg rijden daarom heen of bewust daar achteraan de verschillende ploegen om het college wel of niet uit de wind te houden of misschien wel juist om hen in de wind te zetten. Enfin de kopploeg is voortdurend op zoek naar sponsoren: het laten bouwen van woningen en de verkoop van bedrijfsterreinen. De plannen gaan in ieder geval niet de ijskast in.

Helaas voorzitter, ontbreekt mij de tijd, want ik had u nog graag onder het genot van een lekkere punch, enkele schaatsstories over de Rottemeren verteld. 

Economie
Een van economische motoren in Lansingerland is de tuinbouw in Oostland. Natuurlijk is het jammer dat vanavond een collegelid niet aanwezig is maar het is volstrekt logisch dat als we de mogelijkheid krijgen om onze gemeente extern te verkopen en dan nog wel in China, dat we daaraan gevolg geven. Ongetwijfeld hebt u ons koningspaar actief bezig gezien in Japan maar wie was daar ook prominent aanwezig: precies, Sjaak van der Tak uit het Westland dus nogmaals ook Lansingerland zal aan de weg moeten timmeren. Niet alleen in de tuinbouw maar ook in andere takken van het bedrijfsleven!

De drie Decentralisaties (jeugdzorg, welzijn en arbeidsparticipatie)
Je kunt er niet om en heen en dat moet ook niet maar dat de drie D’s de komende maanden een grote rol gaan spelen is zeker. De mensen die het aangaan en dat zijn vaak de zwakkeren in de samenleving weten vaak nog niet echt waar ze straks aan toe zijn. Bij dit onderwerp moet je COMMUNICATIE met hoofdletters schrijven en dat zal dan ook de komende maanden moeten gebeuren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit onderwerp de hoogste prioriteit heeft bij het college en niet alleen bij het college maar ook bij alle politieke partijen in dit huis. Vinger aan de pols en waar het niet goed gaat dan direct hier op inspelen. Het is een grote uitdaging voor het college maar wij zijn ervan overtuigd dat dit met alle inzet gaat lukken.

Groen, Gezond, Geloof in de toekomst.
Nu voor de verandering niet een keer over de drie D’s maar over de drie G’s:

De eerste is Groen:
Ademen hoort bij het leven van een mens, zonder ademen geen leven maar ook heel belangrijk voor een mens is het gegeven om je in de schepping te kunnen ontspannen. En dat kan vooral in onze natuur- en recreatiegebieden en het is daarom dat we ons als ChristenUnie blijven inspannen want en daar komt de tweede G. Je blijft er Gezond bij!
Vorige week hebben we in onze bijdrage de Vlinderstrik genoemd maar nu vragen we aandacht voor een goed en deskundig beheer van de Groenzoom.
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat vorige week door 54 natuur-organisaties (waaronder natuur- en vogelwacht Rotta) het Weidevogels manifest is aangeboden. Hierin wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd om de weidevogels te redden in het boerenland. Een gebied wat bij uitstek geschikt is voor de weidevogels is de Bergboezem en ook onderdeel van de Groenzoom.
Cruciaal in dat opzicht is het beheer van dit gebied vandaar de vraag:

Vrg aan het college heeft u al op uw netvlies staan wie de beheerder van Groenzoom gaat worden?

Natuur en beheer gaan samen maar wat absoluut niet samen gaat dat zijn de vernielingen in de natuur. Ronduit walgelijk zijn de zinloze vernielingen zoals gepleegd in het Lionsbos in Bergschenhoek. Niet alleen levert dit onnodige financiële schade op maar vooral de emotionele schade voor degenen die een boom hebben geplant ter herinnering aan een dierbare. Wij roepen het college daarom op om er alles aan te doen om hieraan een eind te maken. Natuurlijk snappen wij ook wel dat je geen schildwacht bij het bos kan plaatsen maar wellicht meer surveillance of het aanbieden van tipgeld om de daders op te sporen maar ook de overweging om camera’s bij deze locaties te plaatsen, kan helpen om hieraan een eind te maken. Het wordt tijd dat er daders gepakt worden – afgelopen week zijn er in een tuin in Bleiswijk weer een groot aantal beelden vernield.
Vrg aan het college ziet u mogelijkheden om deze zinloze vernielingen tegen te gaan?

Duurzaam
Het klinkt als een containerbegrip maar dat moet het dus niet worden want het is voor ons allemaal: a way of live. Je doet het niet alleen voor jezelf maar vooral ook voor je nageslacht. Het is goed dat hiervoor in het collegeprogramma een flink bedrag is uitgetrokken. Het project van onder meer zonnepanelen is een goede investering maar ook de burger zelf kan hieraan een goede bijdrage leveren b.v. door simpelweg voor groen in de tuin te kiezen en niet te investeren in stenen. Het gaat uiteindelijk om verandering van gedrag. Het college heeft hiervoor in 2015 grote plannen door o.m. de burgers actief bij dit onderwerp te betrekken. Een flinke uitdaging want alleen in plannen kun je niet verduurzamen dus reikhalzend kijken we uit naar komende acties. Moties van D’66 over dit onderwerp dienen wij mede in.

Jeugdwerk
Het werk onder jongeren dragen wij een warm hart toe en het doet inderdaad heel veel pijn om hierop € 50.000 te moeten bezuinigingen echter dit besluit is al eerder genomen. Op dit moment zien wij helaas geen mogelijkheden om hierin verandering te brengen. We zullen nadrukkelijk de vinger aan de pols houden om waar nodig en mogelijk middelen beschikbaar te laten stellen. Of ziet het college mogelijkheden om het bedrag van deze bezuiniging anders te dekken?

Ouderen
De vergrijzing en het isolement van ouderen neemt toe ook in de gemeente Lansingerland. In alle drie de kernen zijn ontmoetingscentra en dat moet vooral zo blijven. Nu het niet zeker is dat De Koepel op de huidige locatie kan blijven is het essentieel dat we ook deze ‘huiskamer in het dorp’ in leven houden en uiteraard hoort een dergelijk locatie in het centrum van Berkel en Rodenrijs. Daarom hebben wij samen met het CDA een motie ingediend om het college daartoe op te roepen.

Wijkgericht werken en de dialoog met de burger
De verzorgingsstaat zoals deze jarenlang normaal was in ons land is op zijn retour. De steeds maar stijgende zorgkosten maar ook de veranderende maatschappij ligt hieraan mede ten grondslag. Dit biedt kansen en gelegenheden om de samenleving anders in te delen en vanuit de overheid anders naar de samenleving te kijken ook in Lansingerland. Overheid en samenleving zijn geen tegenpolen van elkaar maar beide zijn een drager van de zogenaamde coöperatiemaatschappij. Een goede samenleving is niet het werk van een overheid of van individuen, maar van mensen, gemeenschappen, organisaties én overheid samen.

In zo’n samenleving gaan mensen hun talenten inbrengen en neemt de overheid een bescheiden plaats in. De overheid overwoekert de samenleving niet met  regels en wensen maar zij schept voorwaarden waarbinnen inwoners eigen ideeën kunnen inbrengen.
Vanuit deze visie zal de ChristenUnie meedenken bij de ontwikkeling en uitvoering van de dialoog met de burger en het wijkgericht werken.

Vergaderstructuur en Burgerparticipatie
De ChristenUnie is van mening dat deze onderwerpen grote raakvlakken met elkaar hebben. Enerzijds moeten we door een andere vorm van vergaderen het voor de burger aantrekkelijker maken om onze overwegingen, discussies en besluiten bij te wonen. En anderzijds kunnen en willen wij hen bij het politieke werk meer betrekken. Wij vinden het daarom van groot belang dat de griffie flink druk op de ketel houdt om de vergaderstructuur onder de loep te nemen.

Voor de time being en het woord ‘time’ zegt het al we hebben zo snel mogelijk een tijdklok nodig zodat elk raads- of commissielid kan zien dat zijn spreektijd om is. Dan blijven interrupties - interrupties en worden dit geen extra termijnen. Ideaal zou zijn als we ooit constateren: “Zoals het klokje in de raadszaal tikt, tikt het nergens”!

Fractiekosten
Vorige week hebben we aandacht gevraagd voor het oplopen van de kosten voor duo raadsleden en hebben we geopperd om wellicht met een motie te komen. Dat gaan we niet doen, mede door de serieuze inbreng van collega Leon Hoek.  Hij deed de toezegging om daar nog eens kritisch naar te gaan kijken en wij gaan er vanuit dat alle fracties dit zullen doen. De mogelijkheid om binnen je fractie duo raadsleden te laten participeren is vooral gecreëerd voor de kleine fracties om je als raadslid te laten vervangen omdat je nu eenmaal niet overal aanwezig kan zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling om daarmee de kosten voor de gemeente te laten oplopen. Wellicht kunnen we in dat verband ook nog eens nadenken om het presentiegeld af te schaffen bij de presentatieavonden.

Slot
Tot slot en u dacht natuurlijk waar blijft die derde G. Nu die komt uit ons  verkiezingsprogramma, namelijk: “Geloven in de toekomst”. Dat doen wij als ChristenUnie en daarom gaan we met een positief gevoel dit begrotingsjaar in. Niet zorgeloos maar constructief om met alle partijen het goede te zoeken voor onze gemeente Lansingerland.
Voorzitter, de behandeling van de begroting valt traditiegetrouw nog altijd samen in de week dat er een dankdag in de kerken gehouden wordt. De vraag kan hier gesteld worden: “Is er dan wat te danken als je nog steeds met een miljoenenschuld een begroting behandeld”?
Jazeker, want in Nederland en ook in onze gemeente Lansingerland hebben de meesten van ons het heel goed en leven we nog steeds in welvaart. Daarom is er in de kerken bij stil gestaan dat het niet vanzelfsprekend is om zegen te ontvangen maar dat je dankbaar bent als je die wel van God krijgt.

Die zegen wensen wij het college ook toe in de komende begrotingsperiode!

« Terug

Reacties op 'Begroting 2015 vastgesteld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari