Armoedebeleid

armoedebeleid_websiteplaatje-645x305maandag 29 september 2014

Tijdens het afgelopen reces maakten de media meerdere malen melding dat het huidige college afspraken over het armoedebeleid niet na zouden komen en dat er minder geld naar het armoedebeleid zou gaan. Dit alles naar aanleiding van een brief van het college over de invulling van extra Rijksgelden voor het armoedebeleid.

Over deze invulling is eind 2013 in de raad gedebatteerd en is er unaniem besloten dat een deel van deze gelden besteed zouden worden aan het terugdraaien van de korting op de langdurigheidstoeslag en aan de uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering. Deze maatregelen zijn ook doorgevoerd en staan ook niet ter discussie. Na invoering bleef er nog een restant bedrag over van €42.500. Over dit bedrag is er, mede namens ons, eind 2013 een motie ingediend om over de besteding van dit bedrag in contact te treden met de CAR (cliënten advies raad) en hierover terug te koppelen naar de raad voordat er besluit genomen wordt. Deze motie, is in tegenstelling tot veel berichtgeving, wel aangenomen maar niet unaniem.

Op basis van deze motie is het vorige college aan de slag gegaan en heeft het nieuwe college dit begin juni overgenomen en hierover begin juli een brief gestuurd naar de raad. In deze brief staat toegelicht wat het CAR-advies was en waarom het college van mening was dat dit advies niet opgevolgd zou moeten worden. Enerzijds omdat de voorgestelde adviezen deels al zijn ingevuld zo is er een samenwerking aangegaan met een leerwerkbedrijf van de Hogenschool Rotterdam waarbij ZZP’ers geholpen worden bij het invullen van de noodzakelijke papieren voor de aanvraag de BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Anderzijds omdat gebleken is dat er een groter beroep is gedaan op de individuele bijzondere bijstand dan verwacht. Als deze lijn zich in de rest van het jaar doorzet, dan ontstaat een tekort op de post individuele bijzondere bijstand. Het college stelt voor om dit tekort deels te dekken vanuit de extra gelden. Procedureel is dit voorstel vanuit het college helaas gekomen voordat er met de raad is gesproken over het voorstel van de CAR. De wethouder heeft hiervoor ook haar verontschuldiging aangeboden.

Dit zijn alle feiten in het kort op een rij en wat ons als ChristenUnie betreft de start voor de inhoudelijke discussie. Je kunt namelijk met elkaar van mening verschillen over de invulling van de extra gelden. Om echter te doen als of er minder geld gaat naar armoedebestrijding en dat de gemeente Lansingerland niets over heeft voor haar armen gaat ons veel te ver. En om te doen alsof de wethouder alle richtlijnen van de raad naast zich neerlegt gaat ook te ver, de verontschuldigingen over de fout verlopen procedure zijn gemaakt en ook geaccepteerd.

De discussie over dit onderwerp kwam zowel in de raadscommissie Samenleving als in de raadsvergadering aan bod. In de commissie was het vooral jammer om te zien dat er onjuiste veronderstellingen werden geponeerd als feiten en de discussie zo uiteindelijk niet ging over de inhoud. In de gemeenteraad werd er door de PvdA een motie ingediend waarin werd voorgesteld om de extra gelden niet in te zetten conform het voorstel van het college maar op zoek te gaan naar een andere invulling. De redenen om deze motie in te dienen waren helaas feitelijk weer onjuist en werden er zaken anders voorgesteld. Dit was voor ons mede de reden om tegen de motie te stemmen en ook omdat we de invulling van de extra gelden, zoals het college deze voorstelt, voor dit jaar kunnen steunen. Wel vroeg Kees-Willem Markus de wethouder om met voorstellen te komen voor de invulling van de extra gelden voor volgende jaar en deze voorstellen in te brengen bij de raad. Wethouder van Tatenhove gaf aan hierover al ideeën te hebben en deze terug te koppelen aan de raad. Hiermee is wat ons betreft de discussie over dit onderwerp gesloten en staat voor ons vast de het college geen loopje neemt met de armoedebestrijding in onze gemeente.

« Terug

Reacties op 'Armoedebeleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari