Raadsvergadering 29/31 januari: De Kleine Kapitein blijft

Kleine kapiteinmaandag 03 februari 2014

Woensdagavond 29 januari was het druk op de publieke tribune van de raadzaal. De zaal was gevuld met ouders, leerkrachten en een enkele bestuurder van de scholen in de Westpolder. De gemeenteraad sprak die avond vanwege de financiële problemen over de ‘investeringsstop’. In het lijstje investeringen die wel door moeten gaan, stond de bouw van de WPIII school, maar de WPII nog even niet.

Het voorstel om met de start van de bouw WPII school nog even te wachten, had alles te maken met de onzekerheid over het lot van de Kleine Kapitein. Want op die avond was er nog geen duidelijkheid over of er een samenwerkings- of fusiepartner gevonden zou worden vóór 1 februari. Daarnaast bleken er over de ruimtebehoefte in het nieuwe schoolgebouw ook nog onduidelijkheden te zijn die niet te maken hadden met De Kleine Kapitein, maar met de BSO die in het gebouw georganiseerd wordt. Ouders van de kinderen van De Klipper lieten voorafgaand aan de raadsvergadering van zich horen omdat zij vast willen houden aan de belofte dat het schoolgebouw per schooljaar 2015-2016 in gebruik genomen kan worden. Ook wezen ze op de gebrekkige staat van het tijdelijke gebouw. Omdat zij wezen op het gelijkheidsprincipe bij de bouw van de beide scholen, voegden ook ouders en bestuursleden van de Gouden Griffel zich in het debat. Niets staat realisatie van WPIII nog in de weg. Daar zijn alle contracten getekend en alle voorbereidingen afgerond.

In de commissievergadering was er al uitvoerig van gedachten gewisseld over de problematiek rond de beide schoolgebouwen. En ook in de raadsvergadering tikte de klok gestaag verder. Na een lang debat, besloot de gemeenteraad om de investering voor de bouw van de WPIII school op de lijst te laten staan en de plannen voor de bouw van WPII zo snel mogelijk op te pakken, zodra er duidelijkheid is over de toekomst van de Kleine Kapitein.

De volgende ochtend meldde de Kleine Kapitein overigens dat er toekomst is voor deze school, omdat er een samenwerkingspartner was gevonden in 5maalO.

Ankie van Tatenhove


Onze bijdrage in dit debat in eerste termijn vindt u hieronder:

Voorzitter,
Een paar maanden geleden hebben wij in onze raadsvergadering een amendement vastgesteld dat ons moet helpen om onze financiën weer op orde te krijgen. Wij zijn het er allemaal over eens dat wij zo gauw mogelijk weer zelf willen kunnen beslissen over de koers die we varen en de keuzes die we maken om onze gemeente te laten ontwikkelen tot een bloeiende gemeenschap.

Dit besluit houdt in dat we nu pas op de plaats moeten maken en van alle investeringen moeten heroverwegen of ze al dan niet nu noodzakelijk zijn. De fractie van de ChristenUnie is blij dat er al zo snel een onderbouwd verzicht ligt. Toch is het niet zo dat we nu zonder verder debat over dit voorstel kunnen besluiten.

1. Mijn eerste vraag is inmiddels beantwoord. Dat was de vraag hoe het zit met onze hoofdelijke aansprakelijkheid wanneer wij als gemeenteraad besluiten nemen die tegen het advies van de Provincie ingaan. Maar het lijkt me goed dat het college ons ook in de raadzaal informeert in hoeverre wij met onze besluitvorming van vanavond een risico lopen.

Vanavond vraagt van de lijst van investeringen vooral het primair onderwijs onze aandacht.
Wie geen vreemde is in Jeruzalem weet waar wij op doelen. Net als alle – naar ik aanneem – fracties in deze raadzaal, maken ook wij ons grote zorgen over het voortbestaan van De Kleine Kapitein, de diversiteit van ons primair onderwijs en de bouw van de permanente huisvesting in de WPII en WPIII scholen en de realisatie van de bijbehorende voorzieningen voor het bewegingsonderwijs.

Maar als eerste wijden wij nog een paar woorden aan de noodzakelijke renovatie van de prins Mauritsschool. Gelet op het feit dat we wellicht met ongeveer de helft van het opgenomen bedrag kunnen volstaan, vragen wij ons af of we nu moeten instemmen met het opgenomen bedrag van ruim € 900.000,-.

Dan de ontwikkelingen in Westpolder. Het gaat ons aan het hart en niet alleen ons, getuige de drukte op de publieke tribune. Uit een laatste brief van de directeur van de Kleine Kapitein die wij vanmiddag nog ontvingen, begrepen wij dat er nog steeds gesprekken worden gevoerd en dat een oplossing nog steeds mogelijk is. De tijd begint echter te dringen, het duurt niet zo lang meer voor het 1 februari is.

De onduidelijkheid over het voortbestaan van De Kleine Kapitein brengt nu met zich mee dat er ook onrust ontstaat over de bouw van de Westpolderscholen II en III. Hebben we plannen voor de bouw in het recente verleden gelijkgetrokken, nu lijken ze uit elkaar getrokken te worden, omdat er onduidelijkheid is over de benodigde omvang en de financiering van de WPII-school.

Voorzitter, zolang er onduidelijkheid over de Kleine Kapitein blijft, blijft er onduidelijkheid over de ruimtes die nodig zijn op de WPII locatie. Maar, wij denken dat er op dit moment eveneens onduidelijkheid is over de omvang van de huisvesting WPIII. Want, stel dat De Kleine Kapitein de deuren wel moet sluiten, wat de ChristenUnie niet hoopt, dan is het de vraag waar die 140 kinderen heen gaan. Eigenlijk is er dus pas ná de duidelijkheid over het voortbestaan van de Kleine Kapitein inzicht in de situatie en de nieuwe leerlingenverdeling.

Daar staat tegenover dat de leerlingenprogrognoses aangeven dat er permanente huisvesting nodig is en dat we dat graag zo snel mogelijk willen realiseren. Dat is ook de reden dat we destijds hebben ingestemd met de gelijktijdige bouw van WPII en WPIII. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen denominaties, wij hechten aan diversiteit van onderwijs en eigen, adequate huisvesting is voor alle scholen belangrijk. En nu staan we dus voor een duivels dilemma. Of een Salomo’s oordeel hier een goede oplossing biedt, weten wij op dit moment ook niet. Toch denken wij dat het wel goed is om het besluit over een mogelijke toewijzing van scholen aan de locaties en de keuze voor de bouw van een van de twee van scholen uit te stellen. Idealiter zouden we dus beide scholen gaan bouwen, maar daarvoor is op dit moment wel erg veel onzekerheid. Bouw van één van de scholen brengt de nodige lucht, gelet op het feit dat er al wachtlijsten zijn. Uitstel van de tweede school is niet wenselijk, maar op dit moment wel nodig. Tot afstel mag dit wat ons betreft in elk geval niet leiden, want de noodzaak voor permanente huisvesting blijft staan.

Aan de wethouder hebben wij in eerste termijn de vraag op welke termijn hij denkt het voorstel voor de start van de bouw van een tweede Westpolderschool voor te kunnen leggen aan de Raad.

Berkel en Rodenrijs, 29 januari 2014
Ankie van Tatenhove

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 29/31 januari: De Kleine Kapitein blijft'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari