Vaststelling Verordening Sociaal Domein 2015 – aandacht voor mantelzorgers en keuzevrijheid

thuiszorg-klmaandag 10 november 2014

Afgelopen raadsvergadering is de Verordening Sociaal Domein 2015 besproken en vastgesteld in de gemeenteraad. Hiermee is een lang traject waarin de decentralisaties van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet zijn voorbereid, ten einde gekomen en is het beleid vastgesteld voor de komende jaren.

De uitvoering van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet wordt nu per 1 januari 2015 uitgevoerd door de gemeente. De bespreking van de verordening was dan ook de laatste kans om de puntjes op de i te zetten. In onze bijdrage hebben we nog stil gestaan bij enkele belangrijke punten zoals de zorg voor mantelzorger, de vereenzaming van de samenleving en de keuzevrijheid van zorgaanbieders. Voor dit laatste punt hebben wij ook een amendement ingediend, dat oproept om de Verordening Sociaal Domein 2015 dusdanig aan te passen dat het voor mensen die zorg aanvragen voor WMO direct duidelijk is dat zij een keuzevrijheid hebben van zorgaanbieder of dat het mogelijk is om dit m.b.v. een persoonsgebonden budget te regelen. Het amendement werd aangenomen. Verschillende fracties spraken daarnaast hun waardering uit voor het werk van de ambtenaren en het college, waardoor de verordening goed in elkaar zit. Hierdoor kon de verordening unaniem worden aangenomen.


Zie ook de bijdrage van Kees-Willem Markus tijdens de eerste termijn van het debat:

Voorzitter, de afgelopen jaren hebben we met elkaar al veel gesproken en besloten over de invulling en uitvoering van de decentralisatie van de WMO, jeugdwet en participatiewet. De nu voorliggende verordening moet het slotstuk zijn van dit alles. Gezien het feit dat veel Lansingerlanders te maken krijgen met deze decentralisaties vonden wij dat dit stuk niet geruisloos gepasseerd kon worden bij wijze van een hamerslag. Vandaar dat wij dit punt hebben geagendeerd voor deze raad om zo nog een paar belangrijke zaken aan te stippen:

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt vanaf 2015 veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg geldt (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving, waarbij de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis levert. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven; zelfredzaam zijn. Maar ook dat ze zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Mantelzorg, vrijwilligerswerk en sociale netwerken zijn voor ons nieuwe termen voor de betrokkenheid, naastenliefde en barmhartigheid die vroeger vanzelfsprekend waren. Toch hebben wij ook zorgen als het gaat om o.a. de mantelzorg en de sociale netwerken. De druk op mantelzorgers zal alleen maar toenemen. Mantelzorger is niet iets waar je voor kiest, dat ben je gewoon. De impact van de zorg van een naaste op het sociale leven van een mantelzorger is erg groot. Ontlasting en waardering van de mantelzorger is dan ook van groot belang. We zijn dan ook blij met het voorstel van de wethouder om de extra Rijksgelden die er, dankzij de CU, beschikbaar zijn gekomen voor de huishoudelijke hulp te besteden aan ontlasting van de mantelzorger. Vraag: wanneer krijgen van het ministerie te horen of we deze gelden daadwerkelijk krijgen en of we die ook daadwerkelijk aan dit doel kunnen besteden. Dan de sociale netwerken die een grote rol spelen bij deze decentralisatie. Niet iedereen heeft het voorrecht om een sociaal netwerk te hebben, vereenzaming van o.a. de ouderen is een probleem wat ook in Lansingerland speelt. Initiatieven zoals de Koepel kunnen een rol spelen in het bieden van gezelschap en een ruimte aan ouderen die daaraan behoefte hebben. We hopen dan ook dat we als gemeente in de toekomst aan soortgelijke ideeën de ruimte bieden om deze te ontwikkelen.

De jeugdwet legt de zorg voor onze jeugd neer bij de gemeenten om de zorg zo dichterbij te brengen en die moet zorgen voor samenhang en continuïteit in de zorgverlening. Dit biedt dus enerzijds ook kansen maar brengt ook zorgen met zich mee omdat we hier te maken hebben met een kwetsbare groep waar helaas soms ook zaken vreselijk mis gaan. Preventie is hierbij van belang en we zijn blij dat de vrijgekomen gelden vanuit de GR hiervoor gebruikt kunnen worden.

Voorzitter dan de participatiewet en de tegenprestatie. Wat ons betreft is het goed om als je gebruik maakt van geboden mogelijkheden zoals een uitkering daar ook iets tegenover staat. Sterker nog een gemeente die hiervoor de kaders schept is ons inziens iets wat prima past binnen een bijbels principe. Daarin wordt aan alle landeigenaren gevraag om de oogst aan de randen van het veld te laten staan voor de armen. Deze oogst moeten zij dan wel zelf verzamelen een tegenprestatie leveren dus en ze krijgen dus geen gebakken brood afgeleverd aan de voordeur. Daarnaast biedt de tegenprestatie de kans voor mensen om weer actief deel te nemen aan de samenleving wat kan leiden tot nieuwe contacten en energie.

De komende maanden zullen vooral in het teken staan van de communicatie. Landelijk en plaatselijk zie hiervan al de eerste uitingen. Wij hopen en wensen dat alle deze communicatie ertoe bijdraagt dat onze inwoners goed op de hoogte zijn van alle veranderingen en weten wat er van wel of niet wordt van hen wordt verwacht. Wij verwachten ook van het college dat ze de effectiviteit van deze communicatie ook monitort samen met de partners in het veld.

Tenslotte voorzitter vinden wij het belangrijk dat de toeleiding naar zorg zo min mogelijk drempels bevat. Het is belangrijk dat het gedecentraliseerde beleid breed vertrouwen en draagvlak krijgt in de samenleving. Het expliciet én in een zo vroeg mogelijk stadium aangeven dat de inwoner keuzevrijheid van zorgaanbieders heeft zal eraan bijdragen dat de scepsis bij de inwoners ten aanzien van dit beleid vermindert en dat men ervan overtuigd raakt dat men ook daadwerkelijk de gewenste ondersteuning zal ontvangen. Bovendien wordt de kans dat dat deze ondersteuning succesvol is aanzienlijk groter als de ondersteuning aansluit bij de zorginhoudelijke wensen en de belevingswereld van de inwoner en diens sociale netwerk. Daarom willen wij ook het volgende amendement indienen die het mogelijk moet maken om onze inwoners bij bij het gesprek duidelijk te wijzen op de keuzevrijheid van zorgaanbieders. Dit alleen voor WMO omdat het bij de Jeugdwet, gezien de gemeenschappelijk regeling anders ligt zoals is aangegeven door de wethouder tijdens de commissie. We willen de wethouder bij deze wel oproepen om binnen de GR het belang van deze keuzevrijheid van zorgaanbieders duidelijk onder de aandacht te brengen.

Voorzitter het dictum van het amendement dat afwijkt van de eerder verstuurde versie luidt als volgt ‘in De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 30 oktober 2014’, stellen ondergetekende te weten D66, CDA en de ChristenUnie voor om in het artikel 2.5.4 van de Vordering sociaal domein 2015 de punten i en j aan te passen namelijk:

  • i. hoe bij de keuze voor een aanbieder rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de inwoner
  • j. de mogelijkheid om te kiezen voor de verstrekking van een PGB, bijvoorbeeld om zelf een aanbieder te kunnen kiezen die niet door de gemeente is gecontracteerd als leverancier van zorg in natura, waarbij de inwoner in begrijpelijke bewoordingen wordt ingelicht over de gevolgen van die keuze. 

« Terug

Reacties op 'Vaststelling Verordening Sociaal Domein 2015 – aandacht voor mantelzorgers en keuzevrijheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari