Begroting 2016 vastgesteld

Gemeentehuis Haldonderdag 05 november 2015

Tijdens het begrotingsdebat op 3 november heeft de fractie van de ChristenUnie het volgende aan de orde gesteld.

Wij zijn content dat door de ingezette bezuinigingen en genomen maatregelen het vrijwel zeker wordt dat de provincie het preventief toezicht zal opheffen en dat de gemeente dan zelf weer zelfstandig over het financieel beleid zal kunnen beslissen. Dat betekent overigens niet dat er weer extra geld is voor allerlei uitgaven. Zoals wethouder Abee het verwoordt “het ijs blijft nog dun”. We hebben extra aandacht gevraagd voor onze positie als glastuinbouw gemeente in Greenport Oostland i.s.m. Greenport Westland.

Uitvoering is gedebatteerd over het Jeugd-jongerenwerk en de Jeugdzorg. Wij hebben samen met de andere coalitie een amendement ingediend om de bezuiniging van € 50.000 terug te brengen naar € 20.000. Uiteindelijk is in het debat met de oppositie gebleken dat deze de hele bezuiniging voor 2016 geschrapt kan worden, door een amendement dat zal worden ingediend bij de behandeling van de Najaarsnota. Extra aandacht hebben wij gevraagd voor sterke gezinnen en relaties en de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Investeren in stabiele relaties is een essentieel onderdeel van preventief jeugdbeleid.

Bij de geluidsdossiers (HSL/A13-A16) is extra aandacht gevraagd voor het nachtregime (vliegen tussen 23.00 en 07.00) op vlieghaven Rotterdam-The Hague Airport. De wethouder heeft gezegd nadrukkelijk een vinger aan de pols te houden.

Positieve woorden zijn gesproken over de realisatie van de Groenzoom en de ontwikkeling van het Ankie (Annie) M.G. Schmidtpark. Er kan al heel veel recreatief gefietst worden maar uitbreiding van het aantal km’s fietspad heeft van harte onze instemming. Dat geldt ook voor uitbreiding van het aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s. De motie van Groen Links hiervoor hebben wij uiteraard gesteund. Overigens duurzaam gedrag van onze gemeente en haar inwoners is en blijft een way of live.

De burgemeester heeft ons een toezegging gedaan om serieus naar het voorstel te kijken of de BOA’s (bijzonder opsporings ambtenaar) ook alleen op pad kunnen gaan. In eerste instantie stond hij hier gereserveerd tegenover i.v.m. het veiligheidsaspect. Wij zijn van mening dat dit geen belangrijk issue is in de veilige gemeente Lansingerland en zodoende kunnen de BOA’s meer taken uitvoeren. Het CDA en Leefbaar 3B deelden de mening van onze fractie.

Tevens deed de burgemeester aan ons de toezegging dat de bestuurlijke planning voor 2016 op 1 januari a.s. gereed is. Dat is belangrijk omdat wij als raad in 2016 op een andere manier tot besluitvorming willen komen, namelijk volgens het BOB model (beeld-, oordeels- en besluitvorming). Inwoners zullen dan vooral bij beeldvorming nadrukkelijk worden betrokken. Verder hebben wij aangekondigd om begin 2016 met een initiatiefvoorstel te gaan komen om de duale positie van de Rekenkamer te versterken en meer effectief voor de raad te laten zijn.

Nadrukkelijk hebben wij aandacht gevraagd voor de kwetsbare positie van vluchtelingen. Daarbij gaven we een korte historische terugblik dat Nederland zich altijd al gastvrij heeft opgesteld ten opzichte van kwetsbare mensen die hun land moesten ontvluchten. Verschillen partijen uit de oppositie en coalitie hebben op deze bijdrage zeer positief gereageerd.


Onderstaande bijdrage sprak fractievoorzitter André Nieuwlaat uit tijdens de begrotingsbehandeling:

Financiën en Economie
Wij zijn als gemeente goed op weg om onder het provinciaal toezicht uit te komen maar zoals het college al heeft gemeld. Het ijs is nog onbetrouwbaar. Dat betekent nog steeds alle hens aan dek omdat de verschillende financiële risico’s (vennootschapsbelasting – herziening BBV – de grondverkoop is ongewis – risico’s 3D’s) nog onverminderd groot zijn. We zullen nog steeds vol moeten inzetten op de verkoop van huizen en bedrijfsterreinen.
Het heeft er alle schijn van dat de Provincie binnenkort een positief besluit zal nemen dat onze gemeente Lansingerland niet meer onder preventief toezicht zal behoeven te staan. 

Onze gemeente staat in de top 10 van de ranglijst van Economische Toplocaties. De glastuinbouw is daarin een essentiële speler. En in deze bedrijfstak is innovatie HET keyword. In dat verband daarom de vraag aan wethouder Abee of hij op de hoogte is dat oud CDA minister Cees Veerman voorzitter is van het innovatie-platform modernisering Greenport Westland. Zo ja, waarom neemt Greenport Oostland hieraan niet deel? En zo nee, gaat dit alsnog gebeuren.

Jeugd-jongerenwerk en de Jeugdzorg

Het werk onder jongeren dragen wij een warm hart toe en het doet inderdaad heel veel pijn om op dit werk te moeten bezuinigingen. Wij zijn daarom blij dat we deze bezuiniging enigszins kunnen verlichten met het mede door ons zojuist ingediende amendement. Dit geld moet dan gebruikt worden om de ambulante uren te kunnen dekken voor 2016. Het is van groot belang dat we aan de voorkant (dus preventief) dit geld kunnen besteden aan de zorgwekkende groepen jongeren zodat we niet achteraf (dus repressief) veel geld moeten uitgeven aan dure zorg van deze groep.
Deze aandacht voor preventie in de jeugdzorg en dus ook het jeugd- en jongerenwerk wordt verder vormgegeven, zo gaf de wethouder aan, tijdens de transformatie. In dit traject moet wat ons betreft het gehele preventieve veld als het gaat om jeugdzorg en jeugd- en jongerenwerk worden bekeken. Op deze wijze kunnen wij een zo effectief mogelijk preventief beleid opzetten. Dit lijkt ons dan ook de juiste weg. Hierin willen wij wel aandacht vragen voor de rol van gezinnen en het investeren hierin.  Wij gunnen elk gezin een harmonieuze ontwikkeling en zouden willen dat elke relatie gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. We zijn overtuigd van de waarde van oprechte betrokkenheid van vaders en moeders bij het opgroeien van hun kinderen. Helaas ervaren we dat de praktijk vaak anders is. Niet alle relaties houden stand en niet alle ouders zijn in staat hun kinderen een onbezorgde jeugd te geven. Dat neemt niet weg dat de ChristenUnie het ideaal en het ritme van het gezinsleven als uitgangspunt neemt en inzet op gezonde relaties.  Investeren in sterke gezinnen en stabiele relaties is wat ons betreft dan ook een essentieel onderdeel van preventief jeugdbeleid en iets dat, wat ons betreft ook aandacht moet krijgen in de transformatie. 

Geluidsdossiers
De geluidsdossiers zijn een lang en terugkerend thema in Lansingerland. Met de resultaten van de co-creatie in het HSL dossier is een zeer belangrijke stap gezet om aan de HSL problematiek een eind te maken. Dit mede en dankzij de aanhoudende aandacht van stichting “stop herrie HSL”.
Ook in het A13/A16 debat worden stappen gezet maar we zijn er nog lang niet. Of en hoe alle aangedragen punten uit het bestuurlijk advies en de zienswijzen van andere partijen worden verwerkt is pas duidelijk bij de trajectnota. En ook na goedkeuring van de trajectnota zijn we er nog lang niet omdat ook de bouwperiode onze aandacht zal blijven opeisen.
Het aantal toenemende vliegtuigbewegingen op het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport baart onze fractie in verband met de geluidsoverlast grote zorgen. Kan de wethouder ons toezeggen dat het nachtregime van 23.00 tot 07.00 niet opgerekt wordt en dat het aantal vergunningen om tussen deze uren te vliegen zeer beperkt blijft?

Groen en recreëren

Wanneer je als nieuwkomer in onze gemeente komt wonen, en vraag het maar aan onze burgervader, dan valt het direct op hoe groen Lansingerland is en dan maakt het niet uit in welke kern je woonachtig bent. Prachtige recreatiegebieden en nu ook weer de Groenzoom die dit jaar in gebruik is genomen. En ook het Annie M.G. Schmidtpark blijft zich maar in positieve zin ontwikkelen. De groene schil rond Lansingerland is bijna gereed, nu nog de twee ontbrekende schakels: De Vlinderstrik en het Triangelpark.
Ik zou het niet weten maar wellicht kan Gerard Bovens de vraag beantwoorden: Hoeveel kilometers fietspad wij in Lansingerland hebben. Maar zoals de slager vaak vraagt: “mag het iets meer zijn”? Dan zegt onze fractie volmondig: JA.
In ieder geval blijft het essentieel om je als mens te kunnen ontspannen in de natuur.

Duurzaam
Het klinkt als een containerbegrip maar dat moet het dus niet worden want het is voor ons allemaal: a way of live. Je doet het niet alleen voor jezelf maar vooral ook voor je nageslacht. De boodschap moet blijvend klinken dat het hier gaat om verandering van gedrag en dan zijn er voor elke inwoner vele mogelijkheden: het gebruik van Zonne energie, het afvoeren van hemelwater, de afvalscheiding, het duurzaam gebruik van spullen maar ook de kleine dingen zoals wat meer groen en wat minder stoeptegels. We zijn content dat ook het college bij de nieuwbouw van woningen rekening houdt met het bouwen van energie neutrale woningen. En als het gaat om elektrische laadpalen dan komt weer dezelfde slager langs: “mag het iets meer zijn”? En dan zegt onze fractie weer volmondig: JA.
Kortom vol aan de slag met het actieprogramma duurzaamheid.

BOA’s
Vorige week hebben wij het antwoord van de portefeuillehouder gehoord over de inzetbaarheid van de BOA’s. Uit de begroting blijkt dat het aantal taken is toegenomen en dat dus de prioritering over inzetbaarheid een belangrijke rol speelt. Onze fractie blijft van mening dat bij sommige taken de BOA zelfstandig kan optreden en dat het niet noodzakelijk is om gezamenlijk met zijn tweeën op pad te gaan. Wij kennen het argument dat de veiligheid van de BOA hierbij een rol speelt. Toch pleiten wij ervoor om dit argument te heroverwegen immers Lansingerland is een veilige gemeente ook voor opsporingsambtenaren en indien er toch een onveilige situatie zou kunnen ontstaan dan kan de BOA zijn optreden opschorten en assistentie van de sterke arm ofwel de politie inroepen via het systeem C2000. Graag horen wij een toezegging van de burgemeester om dit onderwerp bij de jaarlijkse evaluatie van de BOA’s als agendapunt mee te nemen.

Vergaderstructuur en Rekenkamer
In het afgelopen jaar is een uit deze raad samengestelde werkgroep bezig geweest met de voorbereiding van een herziening van de vergaderstructuur. Nog voor het einde van dit jaar zal een besluit zijn genomen over het voorstel van deze werkgroep om de vergaderstructuur te hervormen en te vergaderen volgens het BOB-model, waarin voor onze inwoners meer ruimte is om deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Vanaf 2016 hopen wij aan de slag te gaan binnen de nieuwe vergaderstructuur, en over te gaan tot implementatie van de gemaakte plannen.
Essentieel voor het slagen van de plannen en de goede werking van het BOB-model is een sterke bestuurlijke planning, die actief wordt bijgehouden en gevolgd. De raad weet hierdoor welke onderwerpen op welk moment op de agenda zullen verschijnen en kunnen daarmee op tijd een keuze maken voor een goede behandeling van het voorstel en een juiste beeldvormingsfase. Zonder een goede bestuurlijke planning wordt het lastig om de nieuwe vergaderstructuur goed te implementeren. Wij vragen van het college de toezegging dat de bestuurlijke planning voor 2016 op 1 december a.s. gereed is.
Een van de zaken die kunnen bijdragen aan een goede beeldvorming en besluitvorming, zijn Rekenkamerrapporten die verschijnen op het moment dat een onderwerp in de raad behandeld wordt. Nu verschijnen rapporten van de Rekenkamer pas nadat er al een besluit is genomen, waardoor met de aanbevelingen soms weinig kan worden gedaan of onderwerpen hun actualiteit alweer hebben verloren. Onze aanbeveling is om de Rekenkamer rapporten te koppelen aan de bestuurlijke planning, zodat deze rapporten uitkomen rond het tijdstip van behandeling van het onderwerp waarop het Rekenkamerrapport betrekking heeft. Daarnaast willen wij de duale positie van de Rekenkamer versterken, door deze meer afstand te laten nemen van het college en meer van de raad te maken. Begin 2016 komen wij dan ook met een initiatiefvoorstel om de verordening op de Rekenkamer aan te passen, om deze genoemde veranderingen door te voeren.

Vluchtelingen
Voorzitter, als slot van onze bijdrage willen wij toch ook nog iets zeggen over het onderwerp vluchtelingen want ook al weten wij nog niet hoe groot de impact hiervan is op onze begroting maar dat het ook van onze gemeente Lansingerland een financieel offer zal vragen is vrijwel zeker en dat betekent voor deze begroting een nu nog onbekende financiële tegenvaller.
Onze fractie heeft daar ook geen enkele moeite mee want of je dit offer nu wil brengen uit christelijke barmhartigheid (en voor de Bijbelkenners citeer ik uit Mattheüs 25 de woorden van Jezus: “ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald” of dat je gewoon helpt uit medelijden met medemensen (de naastenliefde) mensen die in nood verkeren, het maakt voor de uitkomst niet uit, je wilt namelijk mensen helpen. En dat helpen en klaar staan voor een ander is niet van vandaag of morgen, nee het is een goede Nederlandse traditie uit onze vaderlandse geschiedenis. We staan klaar voor mensen die in nood verkeren. Een korte historische terugblik: We hielpen een miljoen Belgen die bij de 1e Wereldoorlog uit hun land vluchten; eind jaren dertig stond de grens open voor Joden die uit het Hitler Duitsland vluchtte; tijdens de Koude Oorlog in de jaren vijftig vluchtelingen uit Hongarije; in jaren tachtig duizenden bootvluchtelingen uit Cambodja en Vietnam. We hebben hen allemaal geholpen en ook nu in deze tijd mogen en kunnen wij weer helpen.
Wij begrijpen heel goed dat er angst is voor het onbekende, wie gaan er komen, hoeveel vluchtelingen zullen dit zijn en waar vindt huisvesting plaats en vele andere vragen. Allemaal serieuze vragen die wij hier en elders met onze inwoners en als raad nog uitvoerig gaan bespreken. Maar de beeldvorming is hierbij essentieel, we hebben het namelijk niet over terroristen of criminelen, nee we hebben het over gewone mensen die vluchten uit hun land waar boven hun hoofd en buiten hun schuld door verschillende partijen een hevige oorlog wordt uitgevochten. Het zijn die mensen die wij met een warm hart en zonder onderbuikgevoelens een dak boven hun hoofd willen bieden en een bed om in te slapen.
Wat zou het toch mooi zijn als wij eensgezind in Lansingerland als politici, het vluchtelingenwerk, vele vrijwilligers, de kerken, noem maar op, de handen in één slaan om te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat er zoveel positieve krachten hiervoor in deze gemeente beschikbaar zijn dat dit zonder problemen of incidenten georganiseerd kan worden.

Voorzitter, ik wil dit gedeelte afsluiten met enkele citaten uit een single van de muziekgroep Bender, (en de opbrengst hiervan is bestemd voor het Rode Kruis).
De single heet “Het komt goed”
“Je moet nu even groot zijn, dan valt het vast wel mee
al slaan de golven hoog en is het ruig op zee
zijn de wolken boven donker, Is de kust nog niet in zicht
we hebben toch een zwemvest en het wordt vanzelf licht
Het komt goed, het komt goed, het komt allemaal weer goed
Want we willen toch niets liever: het komt goed”

U als college wensen we ook in het nieuwe begrotingsjaar Gods zegen toe!

« Terug

Reacties op 'Begroting 2016 vastgesteld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari