Startnotitie Realistisch Duurzaam

duurzaam.startpagina.nl7dinsdag 28 april 2015

Afgelopen raadsvergadering is de startnotitie “Realistisch Duurzaam’ aangenomen in de raad. Een notitie over hoe wij de komende jaren duurzaamheid willen oppakken. Duurzaamheid is ook een onderwerp van de ChristenUnie aan het hart gaat. Het besef dat we rentmeesters zijn van deze aarde heeft ook invloed op hoe wij omgaan met onze aarde. We zijn dan ook erg blij dat de startnotitie is aangenomen en er nu werk gemaakt kan worden van duurzaamheid.

Onderstaand de bijdrage over dit onderwerp tijdens de raads- en commissievergadering, zoals ChristeUnie-raadslid Kees-Willem Markus die uitsprak:

Voorzitter, voor ons ligt het de startnotitie ‘Realistisch Duurzaam’. Op die titel wil ik verder ingaan. Allereerst over duurzaam. Een term die verworden is tot een soort containerbegrip waar van alles onder is gaan vallen. Voor ons als ChristenUnie duurzaamheid een vorm van rentmeesterschap. Dit omdat een rentmeester vertrouwen heeft gekregen en verantwoordelijkheid draagt om zorgvuldig om te gaan met wat aan hem is toevertrouwd. Een rentmeester focust niet op eigen belang en niet alleen op maximaal economisch gewin. Rentmeesterschap impliceert dat er een afweging plaatsvindt tussen kosten en baten, tussen lange en korte termijn, tussen persoonlijk en algemeen belang, tussen eigen inzet en initiatieven van anderen. De aarde is tenslotte niet van de mensen, grondstoffen zijn eindig en de wereld is niet maakbaar. Kortom Rentmeesterschap is wat ons betreft uitgangspunt voor het besturen van onze gemeente en voor het duurzaam vormgeven van onze woon-, werk- en leefmgeving. Want het besef van rentmeesterschap geeft de overheid de mogelijkheid om sociale, fysieke en maatschappelijke onderwerpen naast elkaar te zetten, met elkaar te verbinden en daarin afwegingen te maken. Van de ChristenUnie mag u die afweging in elk geval verwachten, want rentmeesterschap staat voor ons aan de basis voor een bloeiende, vitale samenleving, die verantwoordelijkheid neemt.

Dan het andere deel van de titel namelijk realistisch. Wat ons betreft geeft dit wat positief dubbelzinnigs aan de titel. Realistisch als het gaat om wat de gemeente kan gezien de financiële positie maar ook realistisch als het gaat over duurzaamheid zelf. Als we o.a. kijken naar het gebruik van grondstoffen, klimaat i.r.t. wateroverlast en de hoeveelheid afval die we produceren dan is het toch niet meer dan realistisch dat je als gemeente niet alleen nadenkt over duurzaamheid maar hierook actief beleid voor ontwikkeld. De nu voorliggende startnotitie geeft wat ons betreft invulling aan deze twee vormen van realisme. Niet te hoog van de toren blazend maar wel met het besef dat we echt iets moeten met duurzaamheid. De startnotitie is wat ons betreft dan ook echt de start van het verder verduurzamen van Lansingerland. En dit niet alleen op fysiek vlak maar ook als het gaat over het duurzaam denken en doen van mensen.

Duidelijk is dat wij kunnen instemmen met realistisch duurzaam maar voldoet de startnotitie ook aan onze gedachten en ideeën op dit gebied. Voor ons zijn enkele rollen voor de gemeente belangrijk als het gaat om duurzaamheid:

-        De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Zonder het goede voorbeeld te geven slaat duurzaamheidsbeleid als een tang op een varken. We zijn dan ook blij dat deze voorbeeldfunctie opgenomen is in een aparte programmalijn.
-        Het tweede dat belangrijk is het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid van burger en bedrijven. Beide moeten de ruimte krijgen voor innovatie en maatschappelijke initiatieven. Ook dit zien wij goed terugkomen in de startnotitie en dan vooral in programmalijn 1. Een gemeente dus die ruimte biedt aan de inwoners en bedrijven voor goede ideeën. Dit heeft uiteraard wel zijn weerslag op de organisatie. Hoe gaan we voorkomen dat mensen met goede ideeen vastlopen in de organisatie. Graag een reactie van de wethouder hierop.
-        De derde is de lange termijn visie die noodzakelijk is voor goed beleid. Ook dit zien wij in voldoende mate terugkomen in de startnotitie.
-        Tenslotte voorzitter vinden wij het positief dat er gestreefd wordt naar het monitoren van het beleid. Dit om zo de raad een middel te geven om daar waar gewenst bij te kunnen sturen.

Concluderend voorzitter denken wij dat deze startnotitie een mooie aanzet is voor realistisch duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Zijn er dan helemaal geen opmerkingen? Vooralsnog niet. Laten we nu eerst maar eens snel aan de slag gaan. Op basis van o.a. monitor Realistisch Duurzaam en de reguliere P&C-cyclus zien wij voldoende ruimte om daar waar nodig bij te sturen of met nieuwe ideeën te komen.

« Terug

Reacties op 'Startnotitie Realistisch Duurzaam'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari