Kadernota 2015

Gemeentehuis Halvrijdag 10 juli 2015

Op 25 juni vond de raadsvergadering over de Kadernota plaats. Deze kadernota schept de financiële kaders waarbinnen de begroting van 2016 moet worden uitgewerkt. In tegenstelling tot eerdere jaren schetst deze kadernota een redelijk positief financieel beeld.

De komende jaren is de begroting sluitend en is er zelfs een licht overschot om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Dit wil niet zeggen dat we uit het financiële dal zijn, want de risico’s blijven onverminderd hoog. Hierbij moet u denken aan risico’s als tegenvallende grondverkopen en tekorten op de decentralisatie van de WMO, jeugdzorg en participatiewet. Ondanks de genoemde overschotten stelde het college van B&W toch voor om enkele bezuinigingen en ombuigingen door te voeren. Met de meeste hiervan hadden wij geen moeite omdat deze niet of nauwelijks van invloed waren op de samenleving. Met de bezuinigingen echter die onze minima troffen, de bibliotheek en de bezuiniging om niet-wettelijke zorgtaken hadden wij wel grote moeite. Juist de minima worden al zo vaak getroffen en de komende jaren zal er juist een steeds grote aanspraak worden gemaakt op de zorg en de taken die daarmee samenhangen. En de bibliotheek heeft de afgelopen jaren al te maken gekregen met forse bezuinigingen. Samen met de overige coalitiepartijen en de PvdA hebben wij dan ook een amendement ingediend om onder andere deze bezuinigingen te schrappen. Dit amendement werd ook gesteund door de volledige raad. Voor de bezuiniging over de dierenweide in Bergschenhoek hebben wij de toezegging van de wethouder dat deze hoe dan ook open blijft en dat er wordt gezocht naar andere partijen die deze dierenweide willen financieren. De kadernota is uiteindelijk, op de VVD en Partij Neeleman na, door alle partijen aangenomen.

Wij kijken dan ook tevreden terug op deze raad. Lansingerland lijkt financieel gezien langzaam de goede kant op te gaan en enkele pijnlijke bezuinigingen gaan gelukkig niet door.

Zie verder de bijdrage zoals deze namens de ChristenUnie is gehouden door Kees-Willem Markus:


Voorzitter,

Over de voorjaarsnota hebben wij verder geen vragen en opmerkingen. Dan de Kadernota.
De Kadernota stelt de kaders voor de begroting van 2016 in geeft de kans om vast vooruit te blikken. Voordat we dat doen willen wij toch ook over terugkijken op een paar punten

Allereerst de beeldspraak: Ik kan het toch niet helemaal nalaten om toch even in te gaan op alle beeldspraak die in deze raadzaal wordt gebruikt. Beeldspraak over zwaluwen en zomers, het ijs dik of dun, Suske en Wiske, rode kool met appeltjes, bikini’s en zwembroeken, winden die waaien en wolken die vluchten, de mooiste Latijnse spreuken, 7 magere jaren en 7 vette jaren waarvan die vette toch echt voor de magere vielen.  Kortom voorzitter aan creativiteit in deze zaal geen gebrek zou je zeggen. Het college is ook niet vies van wat beeldspraak en doet vaak nog een extra schepje bovenop deze creativiteit. Zo ook in deze Kadernota waar het college schrijft: “Daarmee is de kadernota 2015 in een meer regulier vaarwater gekomen, een traject zoals het College dat volgende jaren ook zou willen bewandelen.” We weten dat het college tot veel in staat is maar is het college nu echt in staat om reguliere vaarwegen dus water te bewandelen of is dit beeldspreek die wij niet goed begrijpen? In ieder geval ontbreekt het college niet aan ambitie zullen we maar zeggen.


Met die ambitie is het college het afgelopen jaar samen met de raad en het ambtelijke apparaat hard aan de slag gegaan met verschillende voor ons ook belangrijke thema’s. Zo hebben we belangrijke stappen gezet in onze duurzaamheidsambitie een thema wat met de uitspraak van rechter deze week toch weer erg actueel blijkt te zijn en een thema waarop we echt stappen moeten zetten. Verder zijn de 3D’s van start gegaan en lijkt het vooralsnog goed te verlopen. De uitgebreide voorbereidingen lijken zijn vruchten dus af te werpen.  De dialoog met de inwoners is van start gegaan en tot nu toe geëindigd met een alliantiefabriek die heeft geleid tot 18 allianties, over kracht van de samenleving gesproken. Verder zijn de eerste stappen gezet in het wijkgericht werken en hebben we besluiten genomen als het bijvoorbeeld gaat over het rentebeleid. Ondertussen is het financiële weer in Lansingerland land ook wat opgeknapt en kunnen we nu echt als raad, college en samenleving werken aan een actieve en bloeiende toekomst voor Lansingerland. En dit brengt ons bij de kadernota wat die kijkt tenslotte ook vooruit de toekomst in. In dit geval naar de financiële kaders voor het jaar 2016.


Deze kaders staan toch weer in een ander licht dan de afgelopen jaren. In de jaren 2009 t/m 2014 zijn er in alle kadernota’s en begrotingen bezuinigingen opgenomen  en ook doorgevoerd. Deze bezuinigingen en ook lastenverzwaringen hebben grote impact op onze inwoners en maatschappelijke verenigingen.  Het financiële beeld liet vorig jaar al een voorzichtige positieve vooruitgang zien, die zich dit jaar verder heeft ontwikkeld. Dit mede door alle doorgevoerde bezuinigingen maar zeker ook door de gunstige rentestand van de afgelopen jaren waarop het college dit jaar goed heeft ingespeeld en geacteerd door verschillende langlopende leningen af te sluiten tegen een zeer gunstig rentepercentage. Dit alles bij elkaar laat in deze kadernota een vooralsnog sluitende meerjarenbegroting zien met tot en met 2019 ook een flinke plus. Dit lijkt reden genoeg om de toekomst zonnig in te zien. Dat de toekomst wellicht zonnig is kan best kloppen maar we hebben helaas als gemeente nog steeds te maken met risico’s die niet als sneeuw voor deze zon verdwijnen. Het gaat dan om risico zoals:

-         De 3D’s waar nog veel financiële onzekerheid in zit. Nog een vraag hierover. Is in de meicirculaire nu wel of niet gerekend met het definitieve objectieve verdeelmodel of kunnen we hier nog tegenvallers in verwachten?

-         Onze grondexploitatie i.r.t tot de gewenste verkoop van gronden blijft een risico

-         Onze schuldenpositie blijft onverminderd hoog met dito rentelasten

-         En last but not least het door ons eerder benoemde Zwaard van Damocles namelijk de vennootschapsbelasting. Zeer onzeker nog maar iets wat ons een grote tegenvaller kan opleveren.
Met deze risico’s in ons achterhoofd zijn we blij met de plussen die er in de komende jaarschijven zitten. Hiermee kunnen we tegenvallers opvangen zonder direct te moeten bezuinigen of lastenverzwaringen door te moeten voeren. Hiermee lijken we een robuuster financieel beleid te creëren. Een beleid wat wij van harte kunnen ondersteunen. 

De overschotten in de komende jaarschijven worden vooral bereikt door rentevoordelen  maar ook door verschillende bezuinigingen. En hier waren wij in niet alle gevallen blij mee. Vooral de bezuinigingen die ingrijpen op onze maatschappelijk organisaties in dit geval de bibliotheek, gehandicapten, onze minima en de bezuiniging op zorgtaken vinden wij te ver gaan. Op deze gebieden is de afgelopen jaren tenslotte al fors bezuinigd. Als ChristenUnie staan voor een sterke samenleving. Een samenleving waar de komende jaren juist ook bij de transformatie van zorg een steeds grotere roep op zal worden gedaan.  Een samenleving dus die daarin steeds belangrijker wordt en waar mogelijk ook gesteund moet worden. Uiteraard wel door kritisch te kijken naar het verstrekken van de subsidies zodat de beschikbare gelden effectief worden ingezet in relatie te de genoemde transformatie.

Een andere groep die ook getroffen wordt door de voorgestelde  bezuinigingen zijn onze minima. En dit is nou juist een groep die het al niet makkelijk heeft. De bezuiniging op de Rotterdampas vinden we dan ook geen goed idee. Juist deze groep heeft met deze pas de kans om uitjes te maken naar bijvoorbeeld Blijdorp en Miniworld een kans die zij anders niet hebben. Bij gelijkwaardige vervangingen die de gemeente geen geld kosten zoals het geval bij het JSF en JCF kan de gemeente inderdaad een stapje terug doen. Het moge dan ook duidelijk zijn dat wij de samenhangende serie van het amendement en de moties van harte ondersteunen en daarmee ook deze kadernota.

Tenslotte nog even kort over de dierenweide in de Leeuwenkuil, we zijn blij te horen dat er bijna een alliantie is gesloten hiervoor zodat de dierenweide open kan blijven wat wat ons betreft ook zo moet zijn.

Voorzitter ik sluit af. Wonend een in fantastische gemeente, ook als vader die elke avond een flesje melk maakt met kraanwater, een gemeente ook waar je op veel verschillende manieren kunt genieten, schaatsend over dik of dun ijs, zwemmend in ons zwembad, wandelend en fietsend in ons prachtige groen, sportend op de sportvelden, of gewoon lekker genieten in je eigen achtertuin. En bij dit alles vooral ook met elkaar aan de slag om te werken aan een bloeiende samenleving en een hoopvolle toekomst.

« Terug

Reacties op 'Kadernota 2015'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari