Kaderbrief 2019-2022

law-1063249_1920vrijdag 13 juli 2018

Voorafgaand aan de zomervakantie wordt jaarlijks de Kaderbrief (voorheen Kadernota) vastgesteld. Hierin worden op hoofdlijnen de kaders neergezet voor de begroting van het volgende kalenderjaar. Dit zijn zowel de financiële hoofdlijnen als de beleidsmatige hoofdlijnen. Gezien de coalitievorming en alle energie die daarin is gestoken, was de Kaderbrief dit jaar kort en konden nog niet alle hoofdlijnen wat betreft beleid en financiën worden vastgesteld. Het belangrijkste voor ons is wel dat voor zowel de begroting als voor het kader het coalitieakkoord geldt. In de commissie is door alle partijen ingegaan op de Kaderbrief. De bijdrage van de ChristenUnie kunt u hieronder vinden.

Op donderdag 12 juli tijdens de laatste raadsvergadering voor de vakantie is de Kaderbrief behandeld in de raad. Door de oppositie zijn verschillende moties ingediend die uiteindelijk niet zijn aangenomen omdat dat geen meerderheid voor was. De kaderbrief is uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. Met de laatste hamerslag van de burgemeester, werd de laatste vergadering voor het zomerreces afgesloten.

Voorzitter,

Voor ons ligt de Kaderbrief. De eerste nadat we jarenlang Kadernota’s hebben besproken. Voorzitter, als ChristenUnie vinden wij het een lastige kaderbrief. De Kaderbrief bevat financieel nog veel onzekerheden. De verschillende PM-posten en het IPB maakt het onduidelijk wat er nu aan financiële ruimte is voor de komende jaren. Daarnaast bevat de Kaderbrief gezien de tijdspanne tussen het gesloten coalitieakkoord en het opstellen van de Kaderbrief ook geen richting van het te voeren nieuwe beleid inclusief doelstellingen voor de komende jaren. Kortom, het is voor ons als raad nu niet goed mogelijk om echt duidelijk de kaders te stellen, terwijl dit wel het doel van de kaderbrief zou moeten zijn. Voor het beleidsmatige deel hebben we uiteraard begrip. Wat betreft het financiële deel doen we wel de oproep om volgend jaar het aantal PM posten echt te beperken en, mochten er toch PM-posten zijn, hiervan een schatting te geven. Graag een reactie hierop van de wethouder. Het blijft anders voor de raad lastig om de kaders te stellen als de financiële kaders nog veel onduidelijkheden bevatten. In lijn hiermee stellen we de vraag of richting de raad van volgende week de meicirculaire in de Kaderbrief verwerkt kan worden, zodat het beeld van deze Kaderbrief alweer iets completer is. Voorzichtige conclusie is wel dat de Kaderbrief genoeg financiële ruimte geeft om beleid door te voeren zoals dat is opgenomen in het coalitieakkoord. Een viertal punten uit het akkoord willen we aanstippen. 

  • We kijken met belangstelling uit naar de op te stellen visie Duurzaamheid en extra aandacht die er komt voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. En de actieve en permanente communicatie om ook de bewustwording rondom duurzaamheid meer handen en voeten te geven. 
  • De verbetering van de openbare ruimte naar onderhoudsniveau B, om zo de buitenruimte te verbeteren en er echt een leefruimte van te maken. 
  • De verdere uitrol van de beleidsnota ‘Versterken van veerkracht’ in het sociaal domein samen met de 10 beleidsaccenten om zo te borgen dat iedereen in Lansingerland erbij hoort een mee mag doen en we de zorg bieden die jong en oud nodig heeft. 
  • Komend jaar komt ook de sportnota die wat ons betreft meer ruimte moet geven om sport voor iedereen toegankelijk te maken, waarbij we in het bijzonder aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking, senioren en sociale minima. 

Voorzitter, wij hebben verder geen aanvullingen op de Kaderbrief omdat dit wat ons betreft nu te vroeg is gezien de beperkte kaders die in de brief zijn opgenomen. Dit maakt een goede afweging voor eventuele aanvullingen wat de ChristenUnie betreft nu niet mogelijk.
Voorzitter, hierbij wensen we het college en het ambtelijk apparaat veel wijsheid en Gods zegen toe bij de verdere uitwerking van een scherpe en realistische begroting.

« Terug