Begroting 2018 vastgesteld

Gemeentehuisdonderdag 23 november 2017

Tijdens de raadsvergadering van 2 november is de begroting voor 2018 behandeld.  De laatste begroting die door de raad wordt behandeld voor de verkiezingen.

De laatste begroting dus ook van de huidige coalitie waar wij onderdeel van uitmaken. Kijkend naar de begroting voor 2018 mogen we concluderen dat deze voor de komende jaren een positief financieel beeld laat zien. Iets wat we 4 jaar geleden niet hadden gedacht. Dit positieve beeld maakt het dan ook mogelijk om bezuinigingen deels terug te draaien. Om te investeren in nieuw beleid maar ook om iets aan lastenverlichting voor de inwoners te doen. Het nieuwe beleid is vooral terug te zien in extra geld voor kunst en cultuur en duurzaamheid. Voor ons als ChristenUnie belangrijke thema’s, dus zijn wij blij met deze extra financiële middelen. Daarnaast wordt er voorgesteld om fors te investeren in de kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke organisatie. De afgelopen jaren ontkwam ook de organisatie niet aan de bezuinigingen en is er een behoorlijke wissel getrokken op zowel de kwaliteit (ontwikkeling van ambtenaren) als op het aantal ambtenaren. Dit in combinatie met een toename van het aantal taken, doordat de Rijksoverheid deze afstoot, leidt ertoe dat extra investeringen noodzakelijk zijn. Over dit punt waren alle partijen het eens. Over het punt hoe je dit gaat doen niet. Dit in combinatie met het vertrek van de gemeentesecretaris heeft het college doen besluiten om de invulling van de investering in de ambtelijke organisatie nader te beschouwen. Het college vroeg de raad wel om het geld voor de investering alvast te reserveren en vroeg om vertrouwen dat er een goede invulling van deze gelden zou komen. Na een goede discussie hierover is dit vertrouwen gegeven.

Ondanks onze tevredenheid over de begroting waren er nog wel enkele punten die wij graag in de begroting gerealiseerd zagen worden. Dit betrof: pendelbus Bleiswijk, Stresstest weerextremen, Opkomstbevordering nieuwe stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen, zogeheten klantreizen en het fietsveiligheidsplan.

Pendelbus Bleiswijk: In de begroting staat dat Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs voorzien zijn van snelle OV-verbindingen. In Bleiswijk ontbreekt het hieraan op dit moment. Het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer biedt hiertoe wel kansen. Om dit toch mogelijk te maken hebben wij een motie ingediend om onderzoek te doen naar het realiseren van een pendelbus die direct en zonder tussenstops Bleiswijk verbindt met het station Lansingerland-Zoetermeer. Deze motie aangenomen met alleen de stem tegen van Partij Neeleman. Dit onderzoek gaat er dus komen en hiermee wellicht ook de pendelbus.

Stresstest weerextremen: Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie verplicht alle gemeenten om uiterlijk 2019 een stresstest uit te laten voeren om te kijken in hoeverre onze openbare ruimte bestand is tegen weerextremen zoals hevige regenbuien. De gevolgen van weerextremen is iets wat iedereen ondervindt dus ook onze inwoners. Daarom is dit iets wat we gezamenlijk moeten oplossen. Daarom hebben wij een motie ingediend die het college oproept om bij het opstellen van deze stresstest ook de inwoners te betrekken aangezien dit niet verplicht is. Het college heeft toegezegd dit te doen waarmee de motie overbodig werd.

Opkomstbevordering nieuwe stemmers verkiezingen:Het laten meedenken van jongeren naar alles wat er in de samenleving speelt is ook in Lansingerland een onderwerp gezien het onderzoek naar de participatie van de jeugd maar ook gezien de net afgetrapte SIRE campagne waarin jongeren worden bevraagd over de toekomst. De jeugd heeft tenslotte letterlijk de toekomst en het is dus ook belangrijk dat zij gaan stemmen. Nu is het juist zo dan jongeren minder dan gemiddeld gaan stemmen en als ze eenmaal niet gaan stemmen de kans groter is dat ze dit nooit meer gaan doen. Om dit te voorkomen hebben wij een motie ingediend die het college oproept om jongeren actief te benaderen om het belang van hun stem duidelijke te maken en hen hiermee op te roepen te gaan stemmen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Klantreizen: Goede dienstverlening is iets wat onze gemeente hoog in haar vaandel heeft staan. Constante verbetering is dan ook gewenst om zo onze inwoners en bedrijven optimaal te blijven bedienen. De zogenaamde klantreis is een middel om de dienstverlening te verbeteren. Dit middel ontwikkeld door Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) laat personen bijvoorbeeld de aanvraag van een subsidie van begin tot einde doorlopen. Hierbij kunnen ze dan aangeven wat er goed gaat maar juist ook wat er beter kan. Met deze klantreizen kan zo onze dienstverlening worden verbeterd. Om dit de bewerkstelligen hebben wij een motie ingediend om deze klantreizen als middel in te voeren in onze gemeente. Ook deze motie is met alleen te stemmen van de VVD, PvdA en GroenLinks tegen aangenomen.

Fietsveiligheidsplan: Een plan waar we heel vrolijk van zouden moeten worden. Dit omdat dit plan ons als raad sturing en inhoud moet geven om onze gemeente zo fietsveilig mogelijk te krijgen. In januari hebben we hiertoe een eerste visie besproken en is toegezegd dat deze visie aangevuld zou worden met maatregelen, kosten van deze maatregelen en een prioritering van deze maatregelen. Juist ook deze lijst van maatregelen en prioritering moest ons een overzicht geven. De afgelopen periode zijn er heel veel fietsonveilige punten benoemd. En steenvast beantwoorde de wethouder: “super dat u dit meldt, we nemen het op in het fietsveiligheidsplan”. Uiteindelijk is er echter geen plan. En volgens de beantwoording van het college op onze vraag in de commissie gaat deze er ook niet komen. Dit is niet conform datgene wat er is afgesproken en zonder plan hebben wij als raad onvoldoende sturingsmogelijkheden, zo vinden wij. Vandaar dat wij een motie hebben ingediend die het college opdraagt om dit plan alsnog op te stellen. Na een stevige discussie hierover met wethouder Fortuin is deze motie unaniem aangenomen door de raad.

Daarnaast hebben we nog moties gesteund over onder meer extra wijkagenten, toezicht en handhaving, openbare toiletten in de dorpscentra, van gas los voor nieuwbouwprojecten en het meer betrekken van jongeren bij de besluitvorming door de gemeente.

Tijdens de commissievergadering hebben we onze inhoudelijke mening gegeven over de begroting. Onze inbreng tijdens deze vergadering is hier terug te lezen. 

« Terug

Reacties op 'Begroting 2018 vastgesteld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

april

maart

februari