Kadernota 2018

Gemeentehuis Haldonderdag 06 juli 2017

Op 29 juni vond de raadsvergadering plaats waarin de Kadernota 2018 werd vastgesteld. De kadernota geeft de financiële kaders waarbinnen de gemeentebegroting voor 2018 moet worden uitgewerkt.

De afgelopen jaren zijn we als gemeente steeds verder uit het financiële dal gekropen. Deze kadernota zet deze trend voort en laat een positieve financiële toekomst zien. Vooralsnog lijken de financieel slechte jaren dus achter ons te liggen. Dit maakt het mogelijk dat er in deze kadernota ook ruimte is voor nieuw beleid zoals o.a. de cultuurnota en extra geld voor staand beleid zoals extra financiële middelen voor het onderhoud van de buitenruimte. Daarnaast wordt de OZB ook verlaagd zodat de lasten voor de inwoners ook kunnen dalen. Zoals elke raadsvergadering over de kadernota regende het ook deze kadernota moties en amendementen. Wij dienden twee moties en 1 amendement mede in. Dit betrof een motie over Huize Sint Petrus die het college opriep om er alles aan te doen Huize Sint Petrus te behouden. De motie is unaniem door de raad aangenomen. Daarnaast dienden wij ook mede een motie in over het maaibeleid in onze groengebieden. De motie heeft als doel om de biodiversiteit te verhogen en zo recht te doen aan de prachtige natuur. Ook deze motie is aangenomen. Tenslotte dienden wij ook mede een amendement in om meer geld beschikbaar te stellen voor jeugd- en jongerenwerk in relatie tot veiligheid. Dit amendement haalde helaas geen meerderheid. Wel is gebleken dat de gehele raad achter het idee staat maar dat een eerder ingediende motie over dit onderwerp eerst moet worden uitgewerkt en dat op basis van deze uitwerking verdere besluiten te nemen.

Na de discussie in de raad werd er gestemd over de kadernota en de verschillende moties en amendementen. De kadernota is met algemene stemmen aangenomen.

Zie verder de bijdrage zoals deze namens de ChristenUnie is gehouden door Kees-Willem Markus:

Voorzitter de laatste kadernota van deze raadsperiode is ook de meest positieve. Zoals al eerder aangehaald ziet het er voor Lansingerland positief uit en lijken vooralsnog de slechte jaren achter ons te liggen. In die jaren hebben we zeker niet stil gezeten. Er is hard gewerkt om de verkoop van huizen en bedrijfsgronden op gang te krijgen, om contracten opnieuw met gunstigere voorwaarden af te sluiten. Daarnaast is bijna geruisloos het sociaal domein ingevoerd in onze gemeente. Dit is een prestatie op zich. Helaas heeft de afgelopen jaren het beleid op veel vlakken nagenoeg stil gestaan omdat er domweg geen financiële ruimte was voor nieuw beleid. Nu de financiële toekomst er weer beter uit ziet zijn wij blij dat dit weer mogelijk is.

Zo krijgt de cultuur in Lansingerland met de nieuwe cultuurnota weer een extra boost, is er in het nieuwe beleidsplan sociaal domein ruimte voor extra inzet, kunnen we nog meer werken aan informatieverstrekking en communicatie richting onze burgers. Daarnaast komen er ook meer middelen voor economie om zo onze sterke economische positie verder te versterken. En bij een aantrekkelijk gemeente hoort uiteraard ook een aantrekkelijke buitenruimte. De extra middelen om onze buitenruimte dus beter te onderhouden zijn voor ons niet meer dan logisch. Ook wordt er in deze kadernota ruimte geven voor beschut werken en de Biesieklette. We moeten als gemeente tenslotte oog hebben voor iedereen. Richting de begroting worden nog 3 punten, inclusief de financiële middelen daarvoor, verder uitgewerkt. Dit betreft duurzaamheid, de ambtelijke organisatie en fietsveiligheid. Wat betreft duurzaamheid zijn wij blij met de focus op het ‘van gas los’ verhaal. Het is goed dat we hier als gemeente actief beleid voor ontwikkelen zodat we hier als gemeente ook in voorop kunnen lopen. De ambtelijke organisatie ontkwam de afgelopen jaren ook niet aan de bezuinigingen daarnaast ligt de herindeling al weer even achter ons en is het goed om als organisatie door te ontwikkelen. Terecht dus dat hier in de begroting middelen voor worden vrijgemaakt. Tenslotte fietsveiligheid. Een onderwerp wat wij liever vandaag nog zien uitgevoerd. We moeten nog even geduld hebben maar uiteraard niet meer dan terecht dat we hiervoor middelen gaan vrijmaken.

Naast al het nieuwe beleid en de beleidsintensiveringen is er ook ruimte voor lastenverlichting. De afgelopen jaren zakten we af naar de onderste regionen van duurste gemeenten. Met de voorgestelde lastenverlichting stijgen we hard naar een gemiddelde gemeente wat goed is voor onze aantrekkelijkheid en ook goed is voor de portemonnee van onze inwoners.

Voorzitter met deze mix van beleidsmaatregelen en lastverlichting vinden wij dat Lansingerland een gemeente wordt die toekomstbestendig is en een gemeente die oog heeft voor al haar inwoners. Een aantrekkelijke gemeente waar er ruimte is voor sport, cultuur en recreatie en aandacht voor jong en oud. Een gemeente om trots op te zijn.

Maar we zullen de politiek niet zijn of er zijn altijd wel punten waarvan we vinden dat die extra aandacht verdienen of anders moeten. Dit getuige de vele moties en amendementen tijdens deze raad. En dat is terecht we moeten kritisch blijven en blijven zoeken naar verbeteringen.
Om deze reden hebben wij twee moties en een amendement mede ingediend.

Allereerst het amendement over veiligheid. Over dit onderwerp is in de commissie Algemeen Bestuur al gediscussieerd. De rol van het jeugdwerk bleek in de aanpak rondom veiligheid onvoldoende uitgewerkt. Daarnaast leken de middelen ook onvoldoende. Met dit amendement krijgt jeugdwerk een terecht plek in de veiligheidsketen. Jeugd- en jongerenwerk kan hiermee echt werk maken van het positief benaderen van de verschillende jongerengroepen om zo eventuele overlast in de kiem te smoren.

Daarnaast de motie over Huize Sint Petrus. Veel van onze inwoners willen als zij thuis niet meer kunnen wonen graag in de eigen gemeente blijven wonen. Het is dan ook mooi dat dit op dit moment ook gewoon kan in alle drie de kernen, dit uiteraard afhankelijk van de zorgindicatie. Het is dan ook zeer onwenselijk dat Laurens overweegt om Huize St. Petrus te sluiten. Dit zeker ook in het licht van de eerdere sluiting van de Hergerborch. Toen zijn juist veel mensen overplaatst naar Petrus. Wij zijn het dan ook eens met de oproep aan het college om alles wat in haar vermogen ligt aan te wenden om dit voorkomen. Gezien de inzet die nu al wordt gepleegd hebben we hier alle vertrouwen in. Met deze motie geven we het college de gewenste steun en spreken we als raad ook een duidelijk signaal uit.

Voorzitter voordat ik mijn bijdrage in de eerste termijn eindig wil ik het ambtelijke apparaat en het college veel wijsheid en Gods zegen toewensen bij de uitwerking van de Kadernota naar de begroting toe.

« Terug

Reacties op 'Kadernota 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

april

maart

februari