Cultuurnota Lansingerland ´Bruisen, Binden, boeien.´

Muziek onderwijswoensdag 26 april 2017

Vanwege de lastige financiële positie van de gemeente zijn ook de vele culturele organisaties getroffen door bezuinigingen. De afgelopen jaren waren de culturele organisaties dan ook vooral bezig met overleven. Nu de financiële situatie er weer beter voorstaat, maar zeker ook omdat cultuur een toegevoegde waarde heeft voor onze samenleving, was het de hoogste tijd om cultuur in onze gemeente weer een nieuwe impuls te geven. Deze nieuwe impuls wordt gegeven met de Cultuurnota Lansingerland ´Bruisen, Binden, Boeien.´

De nota is in een dialoog met de samenleving tot stand gekomen door gesprekken te voeren met inwoners (jong en oud), met culturele verenigingen maar ook met de gemeenteraad. Dit alles heeft er toe geleid dat er een cultuurnota ligt die breed gedragen wordt.

De nota zet in op 3 thema’s:

 1. Lansingerland Bruist!: Cultuureducatie en -participatie: Iedere inwoner kan zijn of haar talenten ontwikkelen en meedoen aan cultuur. Dit wordt concreet gemaakt door extra inzet voor cultuureducatie op de scholen, cultureel aanbod door kunst- en cultuurbeoefening en cultuurhuizen. De laatste als een centrale plek per kern waar kunst, cultuur en horeca elkaar ontmoeten en versterken, al dan niet aangevuld met werkplekken voor zelfstandigen. Ruimtes met een goede verblijfskwaliteit, waar iedereen welkom is en waar generaties hun plek vinden.
 2. Lansingerland Bindt!: Cultureel erfgoed en kunst in de buitenruimte: Erfgoed verbindt de historie aan de toekomst en erfgoed en kunst zorgen ervoor dat plekken in de buitenruimte zich onderscheiden van elkaar. Dit wordt concreet gemaakt door de inzet voor een streekmuseum Lansingerland, goede positionering van ons culturele erfgoed en het beter zichtbaar maken van kunst in de openbare ruimte.
 3. Lansingerland Boeit!: Identiteit: Een onderscheidend activiteitenaanbod draagt bij aan de herkenbaarheid van de dorpen en zet Lansingerland op de kaart als aantrekkelijke gemeente. Dit wordt concreet gemaakt door Lansingerland beter op de kaart te zetten met festivals en evenementen, gebiedspromotie en een cultureel platform. Deze laatste geldt eigenlijk voor alle 3 de thema’s en moet als platform de aanjager zijn voor vernieuwing en samenwerking op het gebied van kunst en cultuur.

 Als ChristenUnie zijn wij blij met deze cultuurnota die een noodzakelijke extra impuls geeft aan cultuur en kunst. Cultuur kan een verbindende factor zijn en is zeker een toegevoegde waarde voor onze gemeente. We mogen trots zijn op de vele culturele verenigingen die onze gemeente rijk is en die hoog nodig een worden ondersteund met goed beleid vanuit de gemeente. Het is goed dat er extra aandacht komt voor cultuureducatie op basisscholen. Blij zijn we ook met de extra aandacht voor ons cultureel erfgoed. We zijn en blijven als gemeente verbonden met ons verleden en dat mogen we ook laten zien. Daarnaast hopen we dat er snel een start gemaakt kan worden met de cultuurhuizen zodat deze echt als centrale plek kunnen dienen waar mensen elkaar ontmoeten en samen genieten van kunst en cultuur.
Kortom een goede nota die de cultuur in onze gemeente de noodzakelijke impuls geeft. Wel hebben we nog aandacht gevraagd voor onze minima. Iedereen moet mee kunnen doen in Lansingerland ook op het gebied van kunst en cultuur.
Tijdens de Kadernota stellen we de financiële kaders voor cultuur vast waarna we de beleidsnota ook vaststellen. Dit zal gebeuren in september.

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving hield ChristenUnie-duo-raadslid Jim de bijdrage over de cultuurnota. Deze is hieronder te lezen

Bijdrage commissie:

Scholen en cultuurhuizen die bruisen, en museum en een Bibliotheek die verbinden en boeiende evenementen en festivals. Lansingerland zal er maar wonen!

Voorzitter, de cultuurnota oogt fris en is wat ons betreft ook nodig. Nadat de aandacht voor culturele activiteiten in deze gemeente tot een dieptepunt zijn gezakt. De totstandkoming van deze nota, in dialoog met de samenleving, is een mooie opmars geweest richting deze nota. Goed dat er vanuit verschillende leeftijden, organisaties en geledingen input is geleverd voor deze nota.

Vanuit de drie verschillende thema’s wil ik in deze commissie van gedacht wisselen.

 1. In de eerste plaats, Lansingerland bruist. In eerdere presentaties waarin cultuureducatie te sprake kwam heeft de ChristenUnie het belang van cultuureducatie benadrukt. Het was dan ook onze wens dat het programma van de cultuurlijn zou worden uitgebreid naar meerdere scholen. Wij zijn dan ook blij dat in de toekomst alle 22 basisscholen d.w.z. ieder kind kennis maakt met kunst, cultuur en erfgoed.
  Een definitie van een cultuurhuis heb ik in het online ´van Dale´ woordenboek niet kunnen vinden, maar het zou zomaar eens het woord van het jaar 2017 kunnen worden in Lansingerland. Nu hebben we het in deze nota, in de eerste plaats, niet over de locatie van dit cultuurhuis, maar over de bruisende inhoud ervan. Een plek van ontmoeting; De plek waar mensen en organisaties bij elkaar komen. Wij vinden het belangrijk dat dit een laagdrempelige (letterlijk en figuurlijk) plek moet worden, waarbij je op bepaalde momenten ongedwongen naar binnen kunt lopen voor een tentoonstelling en op andere moment samenkomt voor een culturele activiteit
 2. Om Lansingerland nog meer met elkaar te verbinden wordt in de nota voorgesteld om een musea Lansingerland te openen, het cultureel erfgoed beter te positioneren en de kunst in de openbare ruimte beter zichtbaar te maken. Een andere plek van ontmoeting en verbinding is de bibliotheek. De ChristenUnie is voor behoud van een -eigentijdse- bibliotheek, met een ruimere betekenis dan alleen een leeszaal. Hiervoor komt nog een nader uitgewerkte nota
 3. Tenslotte een levendige en boeiende gemeente. Uit de dialoog met de samenleving komt naar voren dat onze inwoners op zoek zijn naar plekken voor ontmoeting, reuring, plekken waar iets gebeurt. Kleinschalige festivals en evenementen kunnen hier uitstekend in voorzien. Goed om te horen dat de gemeente actief op zoek gaat naar aansprekende en passende evenement; te denken valt aan het succesvolle foodtruckfestival TOOST dat al een keer gehouden is in het Annie M.G. Schmidt park.

We zijn ook blij dat er ruimte is voor monitoring en evaluatie. Hiermee kunnen we meten of ons beleid werk zoals we hebben voorzien of dat er toch wijzigingen moeten komen.

We zien met elkaar dat er door de culturele verenigingen alles aan gedaan is om te zoeken naar creatieve oplossingen om met de beperkte financiële middelen door te gaan met het in stand houden van culturele activiteiten. We complimenteren hen hiervoor. Tegelijkertijd moeten we realistisch blijven en is dit het moment om de Lansingerlandse cultuur een boost te geven. Wat ons betreft is de genoemde kwartiermaker hiervoor een spil in het Web!

De fractie van de ChristenUnie wil tot slot nog over de volgende onderwerpen met de commissie nadenken;

 • Overwegende dat iedere inwoner deel moet kunnen nemen aan een culturele activiteit en dat het er voor kinderen het Jeugd Cultuurfonds is opgericht willen wij toekomstige kwartiermaker opdragen om extra aandacht te besteden aan doelgroepen die op dit moment niet/nauwelijks worden bereikt vanwege financiële en/of sociale motieven. Voorbeelden; een oudere dit op dit moment in een sociaal isolement dreigt te raken of een alleenstaande moeder de de financiële middelen niet heeft.
 • Overwegende dat er met de Cultuurnota ´Bruisen, binden en boeien´ een duidelijk beleidskader is ontstaan, het college op te dragen om met een planning te komen hoe deze aanpak de komende jaren wordt geïmplementeerd. Zo wordt er al een lange tijd gesproken over het inrichtingen van een cultuurhuis, maar is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer het eerste lintje wordt doorgeknipt.
 • Overwegende dat ´ieder kind´ kennis maakt met kunst, cultuur en erfgoed de uitbreiding van cultuureducatie op alle 22 scholen te vervroegen naar 2019.

 

« Terug

Reacties op 'Cultuurnota Lansingerland ´Bruisen, Binden, boeien.´'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

april

maart

februari