Begroting 2017

Gemeentehuis Halmaandag 31 oktober 2016

Tijdens de raadsvergadering van 3 november en de commissievergadering van 25 oktober is door de raad van Lansingerland gesproken over de begroting voor het jaar 2017. De gemeenteraad heeft de begroting vastgesteld. De begroting laat positieve financiële cijfers zien voor de komende jaren; de financiën van Lansingerland ontwikkelen zich de groede richting op. In dit bericht leest u de bijdragen van de ChristenUnie aan beide debatten over de begroting.

Bijdrage ChristenUnie over de Begroting 2017-2020 in de commissie Algemeen Bestuur van 25 oktober

Inleiding

Rentmeesterschap is wat ons betreft uitgangspunt voor het besturen van onze gemeente en voor het duurzaam vormgeven van onze woon-, werk- en leefomgeving. Want het besef van rentmeesterschap geeft de overheid de mogelijkheid om sociale, fysieke en maatschappelijke onderwerpen naast elkaar te zetten, met elkaar te verbinden en daarin afwegingen te maken. Van de ChristenUnie mag u die afweging in elk geval verwachten, want rentmeesterschap staat voor ons aan de basis voor een bloeiende, vitale samenleving, die hiervoor de verantwoordelijkheid neemt. Vanuit dit standpunt hebben we naar de begroting gekeken.

Financiën en Economie

Als ChristenUnie zijn we tevreden dat de gemeentefinanciën de goede kant op gaan maar we juichen nog niet te vroeg omdat onze schulden nog aanzienlijk zijn. De schuldenlast blijft drukken op de financiën van de gemeente. Het aflossen van schulden blijft topprioriteit. Daarom is de verkoop van bouwgrond (o.a. in Wilderszijde) en van bedrijfsterreinen (Oudeland en Bleizo) een must. Alleen als dat lukt, kunnen we de komende jaren de ingezette lastenvermindering, dit jaar voor het eerst, ook volgend jaar voor onze inwoners realiseren.

Asielgerechtigden

Voorzitter, stond vorig jaar het debat over vluchtelingen nog onder enorme druk dat er van alles zou gaan gebeuren als wij een groot aantal vluchtelingen zouden gaan herbergen. Toen regeerde de angst voor het onbekende en ja angst, dat blijkt maar steeds een slechte raadgever te zijn. Inmiddels weten we beter. Niet dan er geen vluchtelingen meer zijn, in tegendeel ze worden nu alleen ver weg van ons land tegengehouden. Toch hebben wij in Lansingerland een steentje bij kunnen dragen door de huisvesting van statushouders. De inwoners, en dan met name al die vrijwilligers, hebben in Hergerborch laten zien dat je er daadwerkelijk kan zijn voor je medemens als die je hulp nodig heeft. Hulde aan hen en ook aan 3B-wonen die de verantwoordelijkheid nam voor de exploitatie van Hergerborch. Op deze manier voldoen we aan onze taakstelling en hopen we om medewerking van het COA om onze gemeente vooral aan gezinnen te koppelen.

Zeker dit kost de gemeenschap extra geld maar de ChristenUnie hecht grote waarde aan een samenleving waarin íédereen meetelt en zich thuis voelt. Dit geldt dus ook voor onze statushouders. Dankbaar zijn we ook dat verschillende mensen zich hebben aangemeld als buddy voor een asielgerechtigde. Dit niet alleen voor de asielgerechtigden in de Hergerborch, maar ook voor hen die elders in Lansingerland wonen. Het doet ons goed dat zoveel inwoners op deze manier willen bijdragen aan de integratie van deze nieuwe Lansingerlanders.

Sociaal domein

De transformatie naar een andere manier van zorg bieden is in volle gang. Veranderende zorg waarin meer wordt gekeken naar wat mensen zelf nog kunnen doen i.p.v. het direct bieden van zorg. Maar ook zorg die zo breed mogelijk op verschillende terreinen wordt ingezet om zo effectieve zorg te bieden. Maar hoe de zorg verder ook verandert, voor ons als ChristenUnie is het van belang dat niemand in dit proces buiten de boot valt op wat voor manier dan ook. Wij streven naar een inclusieve samenleving dat is samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en gezien weet. Dit is een zware taak die we als gemeente hebben. Met alles wat er nu al in gang gezet is hebben wij er het vertrouwen in dat we als gemeente op de goede weg zijn. Zo is er aandacht voor innovatieve ideeën maar ook aandacht voor zaken die beter en anders moeten, zoals b.v. de stapeling van eigen bijdragen. Daarnaast wordt er ook ingezet op zorgelijke trends zoals de toename van het aantal (vecht)scheidingen. Als ChristenUnie zullen we dit alles nauwkeuring in de gaten houden en monitoren. Dit om zo met elkaar te komen tot een samenleving waarin er aandacht is voor iedereen en waarin niemand in de kou komt te staan.

Groen en recreëren

Lansingerland is een rijk gezegende gemeente met zoveel groen rondom onze drie kernen. Al deze gebieden en parken bieden onze inwoners, maar ook van andere gemeenten, een rijk gevarieerd aanbod aan ontspanningsmogelijkheden. Bij het beheer van deze natuurgebieden staat bij de ChristenUnie de biodiversiteit en de ecologische kwaliteit voorop maar niet alleen in de grote groengebieden maar ook bij het overige groen in de openbare ruimte van onze gemeente. U allen hier weet dat door de bezuinigingen we van niveau B naar C zijn gegaan. Daar zijn onze inwoners maar ook wij als raad niet echt gelukkig van geworden. Natuurlijk moeten we onze inwoners betrekken bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte om in ieder geval het draagvlak te vergroten. En helaas het is te simpel om te zeggen, zeker gezien onze financiële situatie, om maar weer naar niveau B te gaan. Toch denken wij dat er op dit terrein meer ambitie getoond moet worden. Onder andere door het aanstellen van een deskundige groen coördinator die zich bemoeit met het uitvoeren van de groenstructuurvisie zodat er sprake kan zijn van een win-win situatie, voor de gemeente en voor de burgers.

Duurzaam

Wat betreft duurzaamheid zijn wij op de goede weg met b.v. onze afvalscheiding maar we kunnen en moeten meer doen. Dat is niet alleen goed voor onze portemonnee maar vooral een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen. Natuurlijk geeft de overheid hierin het goede voorbeeld, zoals promotie van het fietsen, nog meer afvalscheiding van plastic/metaal en drankkartons, het terugdringen van CO2, slimme sensoren voor ondergrondse afvalcontainers. Denk hierbij ook aan biodiversiteit en waterkwaliteit want gek genoeg ontbreken deze onderwerpen in het beleidsveld Duurzaamheid. Kijk je dan naar de burger dan kan ook hij simpele duurzame maatregelen treffen, zoals geen tegels maar gras in de tuin, fietsen i.p.v. de auto nemen, zonnepanelen, geen voedselverspilling etc. Dit kan door frequenter te communiceren via alle media die er is in Lansingerland, kranten maar ook social media. Maar ook op de eigen website een pagina gewijd aan duurzaamheid waarin we bewoners informeren maar ook inspireren. En voor de eenduidigheid is het goed om te werken met een herkenbaar logo. We horen graag van de andere partijen wat ze hiervan vinden. 

Cultuurhuis

In deze begroting en ook al veel eerder in het visiedocument van Lansingerland 2040 wordt gesproken over cultuurhuizen. Prachtige woorden en in Bergschenhoek en Bleiswijk is al enige tijd sprake van het opzetten van een cultuurhuis. De vraag aan de wethouder is wanneer deze er nu echt gaan komen. Cultuur is een gemeengoed het is daarom goed dat de nieuwe cultuurnota in een BOB-traject met onze inwoners wordt besproken.

Geluidsoverlast

Stil zal het nooit worden in Lansingerland, uitgezonderd zondagmorgen in onze recreatiegebieden. Toch aan ons als raad de verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om geluidsoverlast tegen te gaan en in te perken. Het dossier vliegveld Rotterdam-The Hague Airport baart ons grote zorgen. De gewenste uitbreiding (en lees hier maar gerust van de gemeente Rotterdam) van het aantal vliegbewegingen levert heel wat extra geluid op. Wij hopen dan ook, net als bij het HSL dossier, dat wij gezamenlijk als raad hierin een éénduidig standpunt kunnen innemen. In ieder geval is voor de ChristenUnie onbespreekbaar, en let vooral op de woordspeling, dat vroeg of laat (eerder dan 07.00 en later dan 23.00 uur) er vliegtuigen opstijgen of landen.

Veiligheid

Een mooie drieslag is: buurttoezicht (en wederom hulde aan deze vrijwilligers), boa’s en politie. Alle drie verrichten zij veel werk om de leefbaarheid en de veiligheid van onze inwoners te waarborgen. Heel goed is dat deze partijen steeds meer met elkaar gaan samenwerken. Essentieel is natuurlijk de communicatie tussen deze partijen. Vorig jaar hebben wij daar al een opmerking over gemaakt en het doet amateuristisch aan dat de bestelling van de portofoons nog steeds niet afgerond is

Onaanvaardbaar is, maar zo zal het wellicht niet bedoeld zijn, dat we voor 2017 een criminele Beke-groep begroten. Dit kan je natuurlijk niet accepteren want hier had gewoon “0” moeten staan want dat moet het streven zijn! Graag een reactie van de portefeuillehouder.

Fietsveiligheidsplan

Fietsveiligheid staat al jaren hoog op de agenda in de gemeente. En terecht: het gebruik van de fiets helpt ons om de gemeente te verduurzamen. Tegelijkertijd wachten wij al enkele jaren op het fietsveiligheidsplan, met daarin de inventarisatie van de fietsonveilige punten in Lansingerland. De minister heeft eind 2013 de gemeenten al opgedragen die plan te maken. We zijn nu 3 jaar verder. Graag willen wij aandringen op een snelle publicatie van dit plan, zodat op korte termijn de fietsveiligheid in onze gemeente vergroot kan worden. We horen graag van de wethouder een toezegging in welk kwartaal wij dit plan kunnen ontvangen.

Toegankelijkheid stembureaus

Mooi dat onze aangenomen motie op dit onderwerp is uitgevoerd op 1 stembureau na. Kunt u toezeggen dat dit ook bij dit stembureau voor 15 maart geregeld is?

Communicatie

In de wereld van sociale media kan het niet anders dan dat communicatie de rode draad is van al het beleid en inderdaad zoals u meldt staat niet de zender maar de ontvanger centraal. Nu is het opschrijven sneller gedaan dan dat dit daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt. Neem b.v. de zoekfunctie van de website van de gemeente, is deze functie nu echt wel zo gebruiksvriendelijk? Richten we ons echt op doelgroepen zoals b.v. jongeren met de juiste communicatie. Jongeren zijn tegenwoordig niet meer te bereiken via Twitter en Facebook maar via korte berichtjes zoals Snapchat. Graag zouden wij zien dat de gemeente nog veel meer op een proactieve wijze communiceert. Niet alleen als er wat speelt maar ook communiceren over zaken die gaan spelen of waarvan het belangrijk is om te delen wat er gebeurt en leeft binnen het gemeentehuis. Laat het glazen huis symbool staan voor een open en proactieve communicatiehouding.

Gaat het dan altijd slecht met de communicatie? Nee, zeker niet, een voorbeeld dat het heel goed ging was de proactieve berichtgeving over de rubberkorrels bij de kunstgrasvelden.

We zijn benieuwd hoe de andere partijen tegen de communicatie van de gemeente aankijken.

Graag sluit ik onze bijdrage af dat de ChristenUnie u als college ook in het nieuwe begrotingsjaar Gods zegen toewenst!

Tijdens de raadsvergadering is gesproken over moties en amendementen over de begroting. Door de ChristenUnie is een motie ingediend over het beheer van groen in de gemeente. De spreektekst was hierbij als volgt: 

Zoals aangegeven tijdens de commissiebehandeling is Rentmeesterschap wat ons betreft uitgangspunt voor het besturen van onze gemeente en voor het duurzaam vormgeven van onze woon-, werk- en leefomgeving. Vanuit dit uitgangspunt hebben we onze afwegingen kijkende naar de begroting gemaakt.

Allereerst de financiën. Zeker het gaat financieel de goede kant op met onze gemeente. Om nu daarom ook direct de OZB verhoging terug te draaien gaat ons te ver. De gezonde financiële situatie is juist ook verbonden met de lokale lasten en genomen bezuinigingen. Hierin moeten we dus ookzorgvuldig te werk gaan en goed kijken wat er mogelijk is tegen welke bedragen. Vandaar dat wij de motie net ingediend door D66 met daarin de oproep om richting de kadernota scenarios uit te werken hoe de lasten verlaagd kunnen worden mede hebben ondertekend.

 Voorzitter dan een onderwerp wat bij ons hoog op de agenda staat namelijk onze openbare ruimte. Een onderwerp dat de laatste tijd veel is besproken. Stonden we bij de behandeling in de commissie nog redelijk alleen als het ging om ambitie te tonen bij het beheer van onze openbare ruimte zien we nu dat iedereen beseft dat we meer met de openbare ruimte moeten doen dan nu het geval is. Het is tenslotte het visitekaartje van onze gemeente. Dit niet door gewoon maar de bezuinigen terug te draaien zonder te weten waar dat geld dan precies heen gaat maar door te kijken welke scenario’s er zijn om onze openbare ruimte daadwerkelijk dat visitekaartje te laten zijn. Vandaar dat we de genoemde motie van L3B mede hebben ondertekend. We hopen dat het college deze motie echt ziet als een oproep om goed te kijken wat we willen uitstralen met onze openbare ruimte en hoe we dat kunnen doen.

Voorzitter ondanks deze motie blijven we wel zorgen houden over ons openbare groen en dit om de volgende redenen. In de vorige raadsvergadering is het groenstructuurplan unaniem aangenomen inclusief een motie om het vraagstuk rondom ecologie en biodiversiteit verder uit te werken. Samen met de aangenomen motie een uitstekend stuk wat ons betreft. Maar dit plan is niet uit te werken door domweg te sturen op niveau B en C. Goed groen- en natuurbeheer vraagt om aandacht voor alle aspecten die meespelen. Zoals de wensen van bewoners. Als je aan een willekeurige inwoner vraagt of het groen in zijn of haar wijk op niveau B of C onderhouden moet worden dan krijg je als antwoord dat ze geen idee hebben maar ze willen wel dat het er mooi uitziet. Daarnaast zijn zaken als ecologie en biodiversiteit ook niet te sturen met onderhoudsniveau. Dit vraagt een andere aanpak met kennis van zaken. Daarnaast lopen groenstructuren door de hele gemeente heen inclusief de natuur- en recreatiegebieden in onze gemeente. Een integrale aanpak en aansturing is dan ook gewenst om zo het groenstructuurplan echt een succes te laten worden. En we willen ons profileren als een groene gemeente waar het goed wonen is. Dit is een terechte profilering maar dat vraagt dan ook om bijbehorende inzet en kennis. Veel gemeenten om ons heen, zoals Pijnacker, Zoetermeer en Rijswijk, hebben hier zelfs een aparte persoon voor in dienst. Voorzitter dit alles gezegd hebbende dienen wij een motie in samen met D66 en GL met als dictum, roept het college op:

  • Te onderzoeken op welke wijze het plan ‘Groenstructuur Lansingerland’ is vormgegeven binnen onze gemeente en of dit voldoende geborgd is.
  • Hierbij ervaringen en expertise van andere gemeenten en waterschappen te betrekken.
  • De uitkomsten van dit onderzoek te rapporteren aan de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2017.

En gaat over tot de orde van de dag.

Zowel het beheer van de openbare ruimte en de financiën hebben te maken met de toekomst van onze gemeente. En deze toekomst is er zeker gezien het feit dat we nummer 4 zijn op de lijst van meest kinderrijke gemeenten van Nederland. Dit is een mooi feit maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Terecht is er aandacht voor de kwetsbare jeugd in de verdere transformatie van de jeugdzorg. Verder komen jongeren vooral in beeld bij overlast maar dat is te gemakkelijk. En hiermee zien we wellicht de groep jongeren over het hoofd die tussen aanhalingstekens ‘normaal’ is.  En we zien dat jongeren steeds minder betrokken zijn bij maatschappelijk activiteiten en verenigingen en dat is niet wat je wil.  Laten we eens positief kijken naar onze jeugd en onderzoeken hoe we hen beter kunnen laten meedenken en meedoen in de Lansingerlandse maatschappij. Vandaar dat wij de motie die hiertoe oproept en net is ingediend door L3B van harte mede hebben ondertekend

 

« Terug

Reacties op 'Begroting 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.