Kadernota 2017

Gemeentehuis Haldonderdag 07 juli 2016

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni is de Kadernota van 2017 unaniem vastgesteld. De kadernota beschrijft de financiële en beleidsmatige kaders die na vaststelling gebruikt worden om de begroting voor 2017 op te stellen.

 De kans dus om kritisch te kijken of de koers die het college voorstelt de goede is. De kadernota laat een financieel beleid zien waarmee de begroting solide is en meerjarig sluitend. De lokale lasten voor onze inwoners zullen voor het tweede achtereenvolgende jaar dalen en onze buffer (weerstandsvermogen) groeit aan. Deze buffer is wat ons betreft noodzakelijk. Dit omdat wij vinden dat onze risico's nog onverminderd groot zijn en we sterk afhankelijk blijven van de verkoop van gronden. Natuurlijk is het zo dat het economisch beeld de laatste jaren een stuk positiever is geworden en de verkoop van gronden in de lift zit. Maar onze schuld van 270 miljoen euro blijft hoog. Rentestijgingen hebben hierdoor direct gevolgen. Ook een nieuwe economische dip heeft voor ons direct gevolgen. Met de buffer zijn wij zo in staat om tegenvallers op te vangen binnen de eigen begroting zonder direct over te gaan tot bezuinigingen en lastenverzwaringen. Uiteraard is het zeker niet zo dat wij alleen maar risico’s zien in onze gemeente. In onze bijdrage hebben we ook de kansen benoemd die er in onze gemeente zijn. Tenslotte hebben we nog 2 moties ingediend. De eerste ging over het toegankelijk maken van alle stemlokalen voor minder validen. Deze motie is aangenomen. De andere motie ging over het digitaal indienen van moties en amendementen. Als raadsleden werken we al digitaal maar tijdens raadsvergadering worden moties en amendementen nog steeds op papier verspreid. Wij vonden het hoog tijd om dit ook te digitaliseren.

Naast deze 2 moties waren we ook mede indiener van 3 andere moties. De eerste was een motie voor het beschikbaar stellen van meer budget voor toezicht en handhaving. Met deze gelden willen we overlast die er sommige plaatsen is verder terugdringen. We waren ook mede indiener van de motie waarin de huurtarieven voor binnensportaccommodaties bevriezen. Onze tarieven liggen ten opzichte van veel andere gemeente hoger. Het bevriezen van de tarieven maken we deze verschillen kleiner en geven we de binnensport zo een extra stimulans. De laatste motie waar we mede indiener van waren betrof een motie die onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om taken en budgeten over te dragen van de gemeente naar bijvoorbeeld inwoners of verenigingen. Wij vinden dat wij een actieve samenleving hebben met veel mogelijkheden en kansen. Met deze motie hopen we deze beter te benutten. Alle 3 de moties zijn aangenomen.


De bijdrage die Kees-Willem Markus namens de ChristenUnie heeft uitgesproken tijdens de vergadering is hieronder te lezen:

Voorzitter,

de Kadernota van 2017 schetst op hoofdlijnen het financiële beleid voor de komende jaren. De pijnlijke bezuinigingen en lastenverzwaringen van de afgelopen jaren hebben er toe geleidt dat het financiële meerjaren perspectief er solide uitziet. Hiermee lijken de zaken financieel weer op orde en ziet de toekomst er weer beter uit. Wat ons betreft zetten we dit voorzichtige beleid de komende jaren nog voort. Het verkiezingsjaar 2014 waarin het financiële beeld er bepaald niet rooskleurig uitzag ligt nog niet heel ver achter ons. Sinds 2014 zijn onze risico's nog onverminderd groot en zijn we sterk afhankelijk van de verkoop van gronden. Natuurlijk is het zo dat het economisch beeld sinds 2014 een stuk positiever is geworden en de verkoop van gronden in de lift zit. Maar onze schuld van 270 miljoen euro blijft hoog. Rentestijgingen hebben hierdoor direct gevolgen. Ook een nieuwe economische dip heeft voor ons direct gevolgen. Naast deze risico's benoem ik hier ook de integrale beheerplannen. Het feit dat we een Vinexlocatie zijn betekent dat we in korte tijd veel infrastructuur hebben aangelegd deze infrastructuur moet dus ook in een korte tijd vervangen worden of opgeknapt worden door groot onderhoud. Dit zal zoals terecht in de kadernota is aangegeven leiden tot een structurele toename van het exploitatie- en investeringsbudget. Kortom gezien deze risico's nu en in de toekomst stemmen wij in met dit voorzichtige financiële beleid maar vinden wij wel dat er beperkte ruimte is voor nieuw beleid hierover later meer. Maar door alleen deze risico's te benoemen doen we onze gemeente en onze samenleving tekort. Wij zijn een gemeente die ondanks de financiële risico's die er zijn bruist van de kansen en een gemeente die een unieke ligging heeft midden in de Randstad.

Voorzitter ik wil een paar punten aanhalen waar we als gemeente trots op mogen zijn. En voorzitter dit is zeker geen eindige lijst want mijn spreektijd is te kort om alles te benoemen.

Als eerste de fraaie natuur om ons heen. Lansingerland ligt midden in de Randstad maar is wel omgeven door prachtige natuur. Ik noem het Bergse Bos, de Rottemeren, De Groenzoom en het AMG Schmidtpark. We mogen hier trots op zijn en we moeten dit ook als selling point gebruiken voor onze gemeente. Ik haal kort een onderzoek aan van de Universiteit Wageningen, het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en de Vereniging Deltametropool. Zij concluderen dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat economische groei en fraaie landschappen verband met elkaar houden. Oftewel groen is niet alleen belangrijk voor ons mensen maar ook voor onze economie. Kortom laten we pal staan voor onze groengebieden en er trots op zijn.

Als tweede onze vrijwilligers en het daarmee samenhangende verenigingsleven. We hebben in onze gemeente veel verenigingen en zeer veel vrijwilligers. Sommige vrijwilligers werken in op de voorgrond en andere doen dit meer op de achtergrond. Ik noem de vele mantelzorgers, de vele vrijwilligers die hielpen bij de crisisnoodopvang van vluchtelingen. De vele sportverenigingen die teren op hun vrijwilligers en ook klaar staan voor de samenleving. De vele kerken en de rol die zijn innemen in initiatieven als de voedselbank en schuldhulpmaatje. De cultuurverenigingen die jong en oud bijleren over kunst en cultuur. En dit kader zijn wij ook blij met het bevriezen van de bezuiniging. En zo kan ik nog wel even door blijven gaan. Kortom dit is zeker iets waar we trots op mogen zijn en ook iets wat we moeten blijven stimuleren.

Naast deze zaken is er natuurlijk veel meer te benoemen zoals onze innovatieve tuinbouw, onze mooie geografische locatie als het gaat om bedrijventerreinen, onze sportparken, enzovoort.

Voorzitter in zo'n gemeente met veel kansen en punten waar we trots op mogen zijn moet je als gemeente ook durven voorop te lopen als het gaat om innovatie en duurzaamheid. Maar ook als het gaat om een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen zich welkom voelt. En ook een samenleving die actief is als het gaat om de vele verenigingen en vrijwilligers. We zien dat het college hiermee aan de slag is en kijken uit naar de begroting waarin zij dit meer concreet gaat invullen. Wat betreft een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen zich welkom voelt is het goed om te zien dat we eindelijk daadwerkelijk iets gaan betekenen in de vluchtelingeproblematiek door extra statushouders op te vangen en voor deze statushouders beleid te ontwikkelen waardoor deze statushouder zich welkom voelen maar ook snel integreren. Goed te horen dat er ruimte is gevonden om een coördinator binnen de gemeente aan te nemen die dit proces gaat coördineren. Maar ook een inclusieve samenleving waarin men gebruik kan maken van de voorzieningen die er voor hen zijn. Dit zowel binnen de 3D's en de ingezette transformatie maar ook heel praktisch namelijk door het voor iedereen toegankelijk laten zijn van alle openbare gebouwen waaronder ook stemlokalen dus ook voor mindervaliden.

Voor deze stemlokalen dienen we de volgende motie in samen met het CDA en Leefbaar 3B waarvan het dictum luid:

roept het college op om

-        Met ingang van de eerstvolgende verkiezingen 100% van de stemlokalen toegankelijk te maken voor kiezers met een lichamelijke beperking; (nu geldt dat voor de helft)

-        Indien dit tot onoverkomelijk bezwaren leidt, deze beargumenteerd te rapporteren aan de gemeenteraad en te komen met een actieplan om op termijn 100% van de stemlokalen toegankelijk te maken voor iedere kiezer. En gaat over tot de orde van de dag.

Wat betreft het voorop lopen met duurzaamheid hopen we dat we de komende jaren hierin echt verdere stappen gaan zetten. Er liggen op dit vlak veel kansen en mogelijkheden in onze samenleving. Door als gemeente het goede voorbeeld te geven en processen daar waar mogelijk te stimuleren en te ondersteunen kan de gemeente echt fungeren als dat vliegwiel waarmee we van onze gemeente een echte duurzame gemeente maken. Wat betreft het goede voorbeeld geven vinden we dat we als raad hierin ook nog stappen kunnen zetten. Roepen dat alles duurzamer moet en zelf er niets alles aan doen is tenslotte wat scheef.

Daarom dienen wij de volgende motie in samen met het CDA, D66 en GroenLinks waarvan het dictum luid:

-        Verzoekt de voorzitter om in overleg met de griffier te onderzoeken op welke wijze moties en amendementen tijdens de vergadering niet meer op papier, maar digitaal verspreid kunnen worden en op basis hiervan tot een voorstel te komen. En gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter kort nog over de 3 moties die we mede hebben ondertekend:

Allereerst die van toezicht en handhaving. Onder andere de toenemende signalen van overlast maar ook het weer ontstaan van 1 overlastgevende groep volgens de BEKE-systematiek is voor ons genoeg aanleiding om extra geld en middelen in te zetten op toezicht en handhaving.

De motie over het bevriezen van de tarieven hebben wij mede ingediend omdat is gebleken uit de midterm review dat veel van onze tarieven voor binnensportaccommodaties substantieel hoger zijn dan omliggende gemeenten. Het bevriezen van deze tarieven moet er op termijn toe leiden dat deze tarieven lager worden en meer aansluiten bij de genoemde mediaan in de midterm review. Hiermee geven een stimulans aan de binnensport.

Voorzitter als laatste de motie over burgerbudget. Met deze motie willen wij een extra duwtje in de goede geven aan de eerder ingediende motie door o.a. het CDA over right to challenge. Wij vinden dat wij een actieve samenleving hebben met veel mogelijkheden en kansen. Met deze motie hopen we deze beter te benutten.

Voorzitter afsluitend over de kadernota. Wij stemmen in met het voorzichtige financiële beleid maar dit wel samen met het pakken van de kansen die er in onze actieve samenleving zijn. Tenslotte wensen wij het college en de ambtenaren Gods zegen toe bij de verdere uitwerking van Kadernota naar de begroting toe.

« Terug

Reacties op 'Kadernota 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.