Uit de commissies

dinsdag 20 september 2011

Op 14 september heeft de commissie Ruimte weer vergaderd. Onderwerpen van gesprek waren veiligheid en een uitkijktoren bij de Westpolder. Lees hier de inbreng van de ChristenUnie in deze vergaderingen.

Veiligheid op Oostersingel/Planetenweg
In de commissie Ruimte van 14 september is door de PvDA aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op de Oostersingel/Planetenweg. De reconstructie van deze wegen nadert de eindfase en zoals ook in de Heraut te lezen was, maakt de klanbordgroep zich nog zorgen of er wel voldoende maatregelen zijn getroffen voor de veiligheid van met name het langzame verkeer. Er maken dagelijks veel voetgangers en fietsers gebruik van diverse oversteekplaatsen. Dat op een weg die tijdens de spits veel gebruikt wordt als doorgaande weg richting Zoetermeer.
De fractie van de PvDA riep bij monde van Gerard Bovens het college op nog eens goed te kijken naar de maatregelen (onder verwijzing naar een opmerking van voormalig wethoude de Rijke dat de Planetenwegen een 30km zone zou worden). De weg is in het mobiliteitsplan uiteindelijk een gebiedsontsluitingsweg (50km) geworden. Tijdens de vaststelling van dat plan is ook door onze fractie extra gevraagd voor de veiligheid van het langzame verkeer. De ChristenUnie onderschreef de oproep van de PvdA, ook op het punt om bij de realisatie van de nieuwe rotonde op de kruising met de Noordeindseweg het verkeer vanuit Zoetermeer zoveel mogelijk te stimuleren de nieuwe route over de Oostmeerlaan te volgen.
In de eerste reactie van de wethouder gaf hij aan of de raadsleden zich wel bewust waren van de genomen besluiten over de reconstructie van deze wegen en de aan te leggen knip in de Noordeindseweg. Dat waren de kaders waarbinnen het college zich beweegt en hij vroeg zich af of hij daarvan af had moeten of mogen wijken. Er zijn en worden al diverse maatregelen genomen zoals de verkeersdrempels en lagere snelheden bij de oversteekplaatsen. Onze reactie was dat wij natuurlijk bewust zijn van wat er besloten is en dat we ook niet vragen om besluiten terug te draaien. De wens is om bij de afwerking van de reconstructie goed te kijken naar de maatregelen en deze afwerking te gebruiken om de puntjes op de i te zetten. De heuvels die er nu liggen werken niet afremmend en de snelheidsbeperking tot 30km rond de oversteekplaatsen kan een stuk duidelijker.
De wethouden heeft in tweede termijn toegezegd bij de realisatie van de eindsituatie (die in oktober moet plaats vinden) de suggesties mee te nemen. Hij gaf aan 'dat er bij de afwerking nog veel moet gebeuren '.
We zullen het ook als fractie in de gaten houden.
Uitkijktoren bij Westpolder ?
De commissie Ruimte sprak op 14 september ook over het bestemmingsplan 'Gouden Hart', Westpolder. Dit bestemmingsplan voorziet voornamelijk in de realisatie van een wijk(winkel)centrum van Westpolder/Bolwerk.
Aan het begin van de vergadering werd door verontruste bewoners van de Anne de Vriessingel ingesproken. Een geplande brug over de Stationssingel in het verlengde van hun straat levert volgens hun zienswijze gevaarlijke situaties op en de hamvraag was waarom niet van bestaande verbindingen gebruik gemaakt kan worden.
Een tweede punt bij de inspraak dat opviel was het bezwaar van de bewoners tegen de realisatie van een uitkijktoren over het te realiseren park. Tijdens een bewonsersavond in mei jongstleden was hen te kennen gegeven dat deze toren er niet zou komen maar nu stond de toren toch weer in de plannen !
Voor de commissieleden kwam deze toren ook uit het niets en het college is gevraagd de verwijzing hiernaar in de toelichting op het bestemmingsplan te verwijderen. Wethouder Jan den Uil gaf in eerste termijn aan dat de toren er daadwerkelijk niet zou komen. Dit was voor de commissie niet voldoende en hij ging in tweede termijn akkoord met het verwijderen van de tekst uit het plan.
Hoewel het voorstel verder eigenlijk alleen over het vaststellen van het bestemmingsplan ging en niet over de uitwerking ervan lieten veel fracties zich verleiden tot het stellen van vragen over de uitwerking. Soms is het toch moeilijk om bij de hoofdlijnen te blijven. Zeker in een commissie als deze. 

« Terug

Reacties op 'Uit de commissies'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.