Coalitie-akkoord door CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie ondertekend

dinsdag 19 december 2006

Onder leiding van de heer Jan Heijkoop, (in)formateur, is er een basis voor samenwerking gevonden tussen boevengenoemde partijen.

De voorkeur voor deze combinatie werd in een eerder persbericht (van 9 december) gebaseerd op de volgende overwegingen:

1.       Algemeen is de opvatting bij partijen dat de voorkeur wordt gegeven aan de vorming van een breed, maar niet te breed, college die recht doet aan de verkiezingsuitslag.

In de gesprekken is ook aandacht gevraagd voor het feit dat de coalitie niet een zodanige breedte moet krijgen dat er in feite geen sprake meer kan zijn van een goede oppositie.

2.       In ruime meerderheid wordt de voorkeur gegeven aan een College te vormen door het CDA, de VVD en de P.v.d.A. aangevuld met de CU.

3.       Gelet op de verkiezingsuitslag kan worden geconcludeerd dat een dergelijke coalitie kan steunen op 23 van de 29 zetels. Daarmede kan aan de ene kant nog een redelijke oppositie worden gewaarborgd maar ontstaat aan de andere kant ook de ruimte om de duale verhoudingen een impuls te geven.

4.       Gegeven de krachtsverhoudingen binnen de raad ligt het voor de hand de volgende ver-deling van wethoudersposten over de diverse partijen overeen te komen:

CDA, 1,5 wethouderszetel; VVD, 1 wethouderszetel; P.v.d.A., 1 wethouderszetel en CU ½ wethouderszetel. Objectief gezien weerspiegelt deze verdeling precies de op basis van de verkiezingsuitslag ontstane balans tussen partijen en overstijgt dit de meest wenselijk geachte omvang van het aantal wethouderszetels van 4 niet.

5.       De keuze voor samenwerking tussen deze partijen wordt ingegeven door de mate van programmatische overeenstemming tussen de verkiezingsprogramma’s van het CDA, de VVD, de P.v.d.A. en de CU. Daarbij is mede aandacht gevraagd voor het inbrengen van de bestaande bestuurservaring om de continuïteit binnen de nieuwe gemeente zoveel mogelijk te waarborgen.

Aanvullend werd benadrukt dat er geen sprake is geweest van het op voorhand leggen van blokkades tussen partijen.

De breedte van de coalitie leidt tot de zo noodzakelijke stabiliteit voor de nieuwe gemeente die een omvangrijke taakstelling heeft en in een turbulente omgeving zijn plaats moet vinden.

Anderzijds biedt het kansen voor een verdere ontplooiing van duale verhoudingen. Immers de fracties in de raad kunnen zich, gegeven de meerderheid in de raad, juist ook vanuit duale optiek veroorloven om hun eigen wethouders kritisch te volgen en eigenstandige keuzen te maken.

Uit de gesprekken bleek dat er tussen de beoogde collegepartijen sprake is van voldoende punten van overeenstemming om te komen tot een vruchtbare samenwerking. Ook bestaat er in grote lijnen eenstemmigheid over de gewenste bestuursstijl en de wens om te komen tot een programma op hoofdlijnen.

Verder kon worden geconstateerd dat er een brede gehechtheid ligt om niet al te grote ambities te gaan verwezenlijken maar – zeker in het eerste jaar – in te zetten op het werken aan een gezonde financiële positie die ook gericht is op het bieden van een grote mate van transparantie aan de raad.

« Terug

Reacties op 'Coalitie-akkoord door CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie ondertekend'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni