Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

wmodonderdag 28 september 2006

De kadernota WMO is in alle drie raden aangenomen. Nu op weg naar het opstellen van de verordening...

Na Bergschenhoek (12 september) hebben vandaag de raden van Berkel en Rodenrijs en van Bleiswijk de kadernota WMO vastgesteld.
De ChristenUnie stelt vast dat dit ingewikkelde dossier ambtelijk keurig is voorbereid en begeleid. De inspraakrondes, de afstemming met de drie raden - alles is ondanks de late besluitvorming in Den Haag op tijd gereed gekomen.

Wel heeft de ChristenUnie in Bleiswijk nog een aantal zorgpunten geformuleerd:
1. Hoe zorgen we dat - met alle andere beleidsontwikkelingen in de nieuwe gemeente - de verdere uitwerking richting de verordening niet ondersneeuwt?
Gezien de bijbehorende budgetten schat het college dit risico als klein in.
2. Hoe wordt aan de belangrijke doelstelling van het inschakelen van "platforms" vormgegeven, met name het betrekken van de kerken en van de ouderenorganisaties.
Deze suggestie neemt het college over, ook al was het betrekken van maatschappelijke organisaties naar haar smaak al goed op gang.
3. Wat is het risico dat - nu de relatie met het zorgkantoor "moeizaam" is - straks thuiszorg niet op tijd geregeld is, nota bene een verantwoordelijkheid van de gemeente per 1 januari 2007.
Over dit punt wordt druk onderhandeld met allelrlei parijen - een blijvend zorgpunt dus!
4. Is er m.b.t. de eigen bijdrage iets te zeggen over de hoogte daarvan in 2007?
Deze zal in 2007 niet wijzigen, aldus het college.

In Berkel en Rodenrijs werden door de ChristenUnie vergelijkbare zaken opgemerkt:
1. Om in 2007 op tijd een verordening te hebben en een aanbesteding aan te kunnen gaan wordt een behoorlijke wissel op de nieuwe raad getrokken als er niet voldoende wordt voorbereid.
De wethouder heeft daar positief op gereageerd. Bovendien komt er ook een soort "snelkookcursus" voor de nieuwe raadsleden (vrij snel na) de verkiezingen om met hen het inmiddels afgelopen traject door te nemen en ze op informatieniveau te krijgen.
2. We pleiten voor het onder regie van de gemeente instellen van een breed samengesteld platform (kerken, diaconieën, ouderenbonden, wijkverenigingen etc.) om de door de wet geformuleerde uitgangspunten (civil society, eigen verantwoordelijkheid etc.) ook tot werkelijkheid te krijgen. Dit gaat niet vanzelf.
De wethouder zegde toe e.e.a. in zijn politieke testament voor de nieuwe gemeente op te zullen nemen.

Inmiddels was al besloten om van 2007 een overgangsjaar te maken. Dat houdt met name in dat het maken van politieke keuzes (met daaraan gekoppeld financiële gevolgen) doorschuift naar 2008.

De ChristenUnie staat voor solidariteit in de zorg. Mensen behoren zich materieel en financieel verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van de ander. Het stelsel van ziektekostenverzekeringen behoort in belangrijke mate gestempeld te zijn door die onderlinge solidariteit. Zorg dient toegankelijk en betaalbaar te zijn voor elke inwoner van Nederland.
Verder vindt de ChristenUnie dat zorgvragers een zo groot mogelijke keuzevrijheid moeten hebben met betrekking tot zorgaanbieders. Zorgvragers moeten kunnen kiezen voor een identiteitsgebonden zorginstelling. Het persoonsgebonden budget vormt daarbij een belangrijk hulpmiddel. De gemeente wordt op basis van de WMO verplicht om burgers voor alle individuele voorzieningen de keuze te bieden tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget.
De ChristenUnie vroeg daarom al eerder aandacht voor de door de wet beoogde ontwikkeling dat burgers, waar mogelijk terugvallend op familie, buren en vriendenkring, eerst hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat staat haaks op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren (individualisering, afbrokkeling van maatschappelijke verbanden etc) en zal dus niet vanzelf gaan. We pleiten daarom voor de vorming - onder regie van de gemeente - van een platform te vormen van maatschappelijk relevante partijen (patiëntenverenigingen, ouderenbonden, kerk/diaconieën e.d.) die daaraan (aan elkaar) aandacht geeft en die gewenste veranderingen begeleidt. Daarnaast vroegen we om in Berkel en Rodenrijs sociale ontmoeting van ouderen mogelijk te maken. Met de andere partijen vroegen we aandacht voor een sluitende vervoersvoorziening waarin bestaande onrechtvaardigheden worden opgeheven.

« Terug

Reacties op 'Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni