Sportaccommodatieplan verder vooruitgeschoven

Voetbal CU Lansingerlandvrijdag 04 juni 2021 11:23

Een sportaccommodatieplan regelt de verdeling van beschikbare sportzalen en sportvelden en geeft een kader hoe te komen tot eventuele herverdeling of uitbreiding. Dit stond op 3 juni op de agenda van de raad.

In de vergadering kozen de drie coalitiepartners (Leefbaar 3B, VVD en CDA) voor de lijn om het plan nu niet vast te stellen maar dat anderhalf jaar uit te stellen. Hun redenen hiervoor zijn tweeërlei. Door de corona pandemie zouden verenigingen te kampen hebben met teruglopende leden aantallen, wat de planning bemoeilijkt. Daarnaast zagen zij een aantal knelpunten die een aantal verenigingen hebben aangegeven.

Onze fractie koos radicaal voor een andere lijn. Onze informatie is dat de invloed van corona heel divers is en over het algemeen juist meevalt. Dat niet alle wensen gehonoreerd worden, hangt samen met strategische keuzes die geheel onderbouwd worden in het zogenaamde afwegingskader. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel veldgebruik reden is voor nieuwe investeringen. Zo staat in het plan het voornemen van een nieuw hockeyveld en het omzetten van een wetra-veld naar een kunstgrasveld; verder wordt er gesproken over een blaashal en over een sporthal in de nieuwe wijk Wilderszijde. Hoofdredenen voor ons om het plan te willen aannemen zijn in de eerste plaats de behoefte bij de verenigingen om eindelijk duidelijkheid te krijgen en daarnaast dat het opnieuw vaststellen van de tarieven van bijvoorbeeld veld- of zaalhuur een accommodatieplan vereist. Ofwel, wij hebben gepleit om het plan dat tot 2030 loopt wél vast te stellen maar om over twee jaar de plannen te herijken.

Na een lange discussie bleken de bovengenoemde drie partijen vast te houden aan naar onze smaak overdreven huiver om stappen te zetten. De zaak werd min of meer gered door een ordevoorstel van de PvdA om nu niet te stemmen maar de behandeling te verdagen naar een vergadering snel na de zomer. Dit leek het hoogst haalbare in de hoop dat het plan dan wordt vastgesteld, al dan niet met aanpassingen.

Overigens hadden we in de commissievergadering al kunnen regelen dat voor atletiekvereniging de Kievieten een sprintstrip wordt aangelegd en dat de gemeente met hockeyvereniging HVB in gesprek gaat over overname van hun baan die nog in eigendom is. Met dit soort hulp zijn de verenigingen geholpen; verenigingen die zo’n belangrijke functie in onze gemeente vervullen: gezond bewegen, sociale vorming, tegengaan van eenzaamheid, enzovoorts. We mogen heel tevreden zijn met alle vrijwilligersinzet waardoor deze verenigingen zo goed draaien.

« Terug