Commissie Samenleving debatteert over vluchtelingen

Vluchtelingendinsdag 20 oktober 2015 15:50

Op 8 oktober debatteerde de commissie samenleving op verzoek van de ChristenUnie over de opvang van vluchtelingen in Lansingerland.

Doel van het debat was om als commissie met elkaar na te denken over de opvang van vluchtelingen, nog voordat er een eventueel verzoek vanuit het COA op tafel zou liggen, en hiermee ook een maatschappelijk debat te starten. De bijdrage die door ChristenUnie-raadslid Kees-Willem Markus in dit debat is uitgesproken, is hieronder te lezen:

Voorzitter,

Allereerst nog een korte toelichting waarom we dit punt ter bespreking hebben geagendeerd. Naast de genoemde punten in het stuk is de laatste dagen de onrust vanuit de maatschappij toegenomen als het over dit onderwerp gaat. Ook n.a.v. de 72-uurs noodopvang in Lansingerland zijn er allerlei positieve maar ook behoorlijk negatieve reacties gekomen. Voor deze onrust en de genoemde aanleidingen in het stuk kunnen, zo vinden wij, als politiek niet de ogen sluiten. Hierover moet ook in de Lansingerlandse politiek worden gesproken. Vandaar deze agendering. Het moet wat ons betreft dan ook echt een bespreekpunt tussen de verschillende partijen worden waarin we onze standpunten uitwisselen en scherp proberen te krijgen. Het college hoeft, en niets ten nadele van dit college uiteraard, wat ons betreft niet per definitie bij deze discussie te worden betrokken. Dat nog een laatste toelichting bij deze discussie het gaat ons echt om de eerste opvang van vluchtelingen en dus niet de opvang van vluchtelingen die een, al dan niet tijdelijke, verblijfvergunning hebben ontvangen de zogenaamde status- of vergunninghouders. Van deze groep krijgen we een taakstelling vanuit het Rijk om deze een eigen woonruimte te geven. Dit geeft uiteraard ook onrust en problemen maar hierover heeft het college al toegezegd dat zij met een notitie komt hoe wij als Lansingerland om kunnen gaan met de toenemende toestroom van deze statushouders. Het lijkt ons goed om deze notitie nu, zonder tekort te doen aan deze problematiek,  eerst af te wachten en op basis van deze notitie het debat met elkaar aan te gaan. Dus in dit bespreekpunt gaat het wat ons betreft dus alleen over de opvang van vluchtelingen.

Voorzitter dan over de vragen die wij aan elke partij hebben gesteld en die wij vanuit onze achtergrond en visie zelf ook zullen beantwoorden.

De afgelopen maanden zijn ook wij geconfronteerd met de grote toestroom van vluchtelingen vanuit onder andere Syrië en de omstandigheden waarin dit gebeurd. De beelden van deze vluchtelingenstroom kennen we allemaal en staan ons wellicht nog helder voor ogen. Deze beelden riepen bij ons als fractie maar ook bij onze achterban en anderen uit de Lansingerlandse samenleving de vraag op ‘Wat zijn wij bereid te doen?’ Sluiten we onze ogen en gaan we over tot de orde van de dag of  kijken we wat we er als Lansingerland aan kunnen doen. Dit laatste is wat wij willen. Vanuit ons perspectief van betrokkenheid, naastenliefde en barmhartigheid vinden wij dat je er ook moet zijn voor de zwakkeren in de samenleving en dus ook voor de vluchteling die naar ons land toekomt.  Hierin hoort wat ons betreft ook dat je als plaatselijke overheid moet zoeken naar de mogelijkheden die er liggen als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Op korte termijn kan dit door het aanbieden van 72-uurs noodopvang en we zijn dan ook blij dat de gemeente dit heeft aangeboden. Maar ook voor opvang op de langere termijn liggen er mogelijkheden en kan de gemeente dit doen vanuit de rollen en functies die zij heeft. Zo kan de gemeente vanuit  een regierol samen met het maatschappelijk middenveld zoeken naar opvangmogelijkheden, of vanuit haar rol binnen de regio samen met omliggende gemeenten zoeken naar opvangmogelijkheden. Van deze twee rollen is datgene wat er in Hilversum is gebeurd een mooi voorbeeld. Daar wil de gemeente samen met de regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek en kerken, scholen en omroepen 1800 vluchtelingen opvangen.  Of zoals burgemeester Broertjes van Hilversum het verwoorde: ‘We gaan het regionaal aanpakken in de regio Gooi en Vechtstreek. We gaan het doen met kerken, sportclubs, scholen en de omroepen.'

Maar als gemeente kunnen we ook zelf kijken wat er mogelijk is met de middelen en gebouwen die we hebben. Voor dit alles zou een gesprek met het COA wat ons betreft een goede start zijn om zo te onderzoeken welke  verschillende mogelijkheden er zijn. Dit gesprek kan actief plaatsvinden en niet afwachtend tot de vraag er vanuit het COA alsnog komt. En als er besloten wordt om vluchtelingen op te vangen kan dit niet zonder het vroegtijdig betrekken van inwoners hierover later. Kortom wij vinden dus dat de gemeente zich actief moet bemoeien met een mogelijke opvang van vluchtelingen. Niet eventuele vragen of problemen over ons heen laten komen maar actief reageren op de ontstane situatie in Nederland.

Is dit dan alles? Nee! Een rol die de gemeente wat ons betreft direct kan maar ook moet  vervullen is het faciliteren van een maatschappelijk debat in onze gemeente. De verschillende reacties op de 72-uurs noodopvang hebben laten zien dat dit onderwerp in onze samenleving leeft en dat er ook grote verschillen in beleving zijn. Dit is ons inziens niet iets wat je moet laten liggen. Welke rol je als gemeente namelijk ook gaat vervullen in de opvang dit moet wel een rol zijn die begrepen en het liefst ook gedragen wordt door de samenleving. Alleen door onze inwoners en maatschappelijke organisaties tijdig bij een dergelijk debat te betrekken wordt ook onze samenleving gehoord als het gaat om dit voor de meesten van ons urgente maar ook lastige probleem. Dit debat kan wat ons betreft ook breder getrokken worden als het gaat om de opvang van statushouders en de onrust die ook dat helaas met zich meebrengt.

Kortom voorzitter op de vraag of wij als ChristenUnie vinden dat onze gemeente een rol heeft als het gaat om de opvang van vluchtelingen geven wij een volmondig ja.  Als eerste vanuit ons perspectief van betrokkenheid, naastenliefde en barmhartigheid en de daarmee samenhangende plicht om vluchtelingen op te vangen.  Dit echter niet zonder dit ook te delen en te bespreken met de Lansingerlandse samenleving want ook dat is een rol van de plaatselijke overheid namelijk het uitwisselen van standpunten met de samenleving over belangrijke thema’s die iedereen aangaat.  Wij zijn benieuwd hoe andere partijen aankijken tegen het mogelijk opvangen van vluchtelingen en tegen een maatschappelijk debat hierover.

« Terug

Reacties op 'Commissie Samenleving debatteert over vluchtelingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.