Versnelde opvang asielgerechtigden

Hergerborchdonderdag 02 juni 2016 17:00

"Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen op"

Onder andere deze tekst uit de Bijbel was voor ons de aanleiding om in het najaar van 2015 de discussie rondom de opvang van vluchtelingen in Lansingerland op gang te brengen. Voor de grote vluchtelingenstroom met alle schrijnende beelden wilden wij toen en nu niet de ogen sluiten. Vanuit ons perspectief van betrokkenheid, naastenliefde en barmhartigheid vinden wij namelijk dat je iets moet doen voor deze mensen die de levensbedreigende situatie in hun land ontvluchten en op zoek zijn naar een veilig thuis.

In de afgelopen maanden was dit ons uitgangspunt in de discussie rondom de opvang van vluchtelingen en statushouders. Ook tijdens de afgelopen raadsvergadering dus. Tijdens deze raadsvergadering stemden wij voor het besluit om dit jaar versneld 60 extra statushouders op te vangen bovenop het wettelijk verplichte aantal dat we als gemeente elk jaar op moeten opnemen. Wij stemden ook voor het besluit om deze extra opvang mogelijk te maken door middel van o.a. het huisvesten van 40 statushouders in de Hergerborch in Berkel en Rodenrijs. Met besluit wordt het mogelijk gemaakt om asielgerechtigden eerder uit asielzoekerscentra (AZC’s) te laten verhuizen naar een eigen woonruimte. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in AZC’s en kan noodopvang eerder worden voorkomen. Uiteindelijk was er een grootte meerderheid voor de opvang van 60 extra statushouders inclusief alle daarbij komende besluiten zoals de opvang van 40 statushouders in de Hergerborch. Alleen de VVD, Partij Neeleman en 3 leden van de fractie van Leefbaar3B stemden tegen.

Met het huisvesten van statushouders in Lansingerland begint ook het integreren in de Lansingerlandse samenleving. Veel mensen maken zich over deze integratie zorgen. Zorgen die we serieus moeten nemen en daarom moeten we er als gemeente ook alles aan doen om de integratie goed en optimaal te laten verlopen. Bij deze integratie zijn verschillende partijen betrokken waaronder o.a. Vluchtelingenwerk, de Taalklas en het Diaconaal Platform. Om deze partijen optimaal samen te laten werken hebben wij het college door middel van een motie opgeroepen om alle partijen die een rol spelen rondom integratie actief samen te brengen. Wij vinden dat de gemeente deze rol moet pakken omdat zij hiervoor de middelen heeft maar ook omdat de overige partijen dan kunnen doen waar ze goed in zijn namelijk het begeleiden van statushouders. In de motie hebben we het college ook opgeroepen om een buddysysteem op te zetten voor asielgerechtigden. Een buddy/maatje die een asielgerechtigde helpt om te integreren in onze samenleving. Dit niet op een controlerende wijze maar juist vanuit een open houding om de asielgerechtigde hier wegwijs te maken. De motie die wij samen met WIJ Lansingerland indienden werd gesteund door het CDA, Leefbaar3B, GroenLinks en D66. Hierdoor was er een ruime meerderheid en is de motie aangenomen. Samen met een motie die het college oproept om er alles aan te doen om asielgerechtigden aan het werk te helpen moet er zo een stevige basis liggen voor een goede integratie. Deze motie hebben wij ook gesteund. Dit niet omdat werk het enige middel is voor een goede integratie maar wel omdat werk een middel kan zijn.

Naast de discussie over integratie en de opvang van extra statushouders was er ook veel discussie over een ingediende motie om per jaar 30 extra sociale huurwoningen te bouwen. Dit bovenop de 30 sociale huurwoningen die er al per jaar gebouwd worden. Deze motie hebben wij niet gesteund. Wij hebben de indieners opgeroepen om deze motie anders te verwoorden en het college te vragen wat er mogelijk is als het gaat om het bouwen van extra woningen en wat de kosten van dit extra te bouwen is. Met deze kennis zouden wij dan in de discussie van de Kadernota een afgewogen beslissingen kunnen nemen. De motie werd echter niet aangepast en werd daardoor niet door ons gesteund.

Kortom terugkijkend zijn wij als fractie tevreden dat er eindelijk een besluit is genomen over de opvang van extra statushouders. Tevreden ook omdat het debat binnen en buiten de raadszaal weliswaar soms fel maar wel netjes en respectvol is verlopen. Gezien de uit de hand gelopen discussies in andere gemeenten mogen we hier best wel trots op zijn.

« Terug

Reacties op 'Versnelde opvang asielgerechtigden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.