Coalitieakkoord

Na een intensieve periode van coalitieonderhandelingen is op donderdag 2 juni het coalitieakkoord gepresenteerd aan de raad en is het nieuwe college benoemd. Als ChristenUnie zijn we dankbaar dat we weer deelnemen aan de coalitie met Titia Cnossen als wethouder.

In tegenstelling tot andere keren, ligt er nu geen dichtgetimmerd coalitieakkoord voor, maar een akkoord op hoofdlijnen. Als vier partijen (WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie) hebben we voor de belangrijkste thema’s afgesproken waar we naartoe willen. Hoe we dit gaan doen, wordt de komende vier jaar samen met de raad en samenleving verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Dat er de komende vier jaar veel moet gebeuren, is duidelijk. De afgelopen jaren zijn er veel visies uitgewerkt die de komende jaren uitgevoerd moeten gaan worden. Voor ons als ChristenUnie waren er een paar thema’s extra belangrijk.

Klik hier om het coalitieakkoord te lezen

Allereerst hebben we een stevige ambitie om werk te maken van de woningbouw. Deze ambitie is ook vertaald in het coalitieakkoord. Daarnaast moet er verder gegaan worden met het verduurzamen van onze gemeente. Niet alleen voor onze glastuinbouw, maar juist ook voor de woonwijken. Concreet hiervoor is het verder uitwerken van een fonds voor de versnelling van het verduurzamen van huizen. Ondanks de stevige ambitie op het bouwen van meer huizen, mag dit niet betekenen dat het groen en natuur onder druk komt te staan en onze leefomgeving minder gezond wordt. In het coalitieakkoord is daarom expliciet aandacht gegeven aan de goede balans tussen bouwen, groen en water. Concreet hierbij is het behoud van de bestaande groengebieden om ons heen maar ook de uitbreiding ervan, zoals het Triangelpark.

De afgelopen jaren hebben we als ChristenUnie zowel in raad als college ons hard gemaakt voor een sociaal domein waarin iedereen mee kan doen en waar er oog is voor jong en oud. Dit beleid zetten we voort en we leggen enkele accenten als het gaat om schulden en armoede en waardig ouder worden. Zo is er expliciet opgenomen dat we jongeren met schulden gaan helpen om zo met een schone lei te starten in het verdere leven. Wat betreft het waardig ouder worden, wordt er de komende jaren werk gemaakt van voldoende woningen voor senioren en een volwaardige ontmoetingsplek voor ouderen in elke kern. Zo maar wat accenten die namens ons zijn ingebracht in het coalitieakkoord.

Het akkoord wat de titel heeft gekregen ‘Samen Verantwoord Verder’. Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen, kerken en gemeenteraad gaan we werken aan een Lansingerland waar er oog is voor iedereen. ‘Samen’, omdat we er samen naar streven dat iedereen meetelt en iedereen mee kan doen. Maar ook samen door duidelijk en goed met elkaar te communiceren en te luisteren naar wat er speelt. We willen dit ook verantwoord doen. Verantwoordelijk zijn voor de schepping die ons is gegeven en verantwoordelijk zijn voor jong en oud, bedrijven en verenigingen. Maar ook financieel verantwoordelijk zijn. Want zoals de laatste begroting liet zien, groeien de financiële bomen zeker niet tot aan de hemel. Maar ondanks deze financiële onzekerheden moeten we wel verder. Verder om voldoende woningen te bouwen, verder om werk te maken van duurzaamheid, zeker in de woonwijken. Maar ook verder om te werken aan een gezond en sociaal Lansingerland. Kortom: als fractie zijn we tevreden met het coalitieakkoord dat er ligt en hebben we er van harte onze handtekening onder gezet.