Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2014-2018
ChristenUnie Lansingerland 

Voor u heeft u het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 van de ChristenUnie Lansingerland.
Een programma van christelijke lokale politici, waarin we vertellen waarvoor wij ons de komende jaren willen inzetten. 

Ons verkiezingsprogramma nodigt uit om met ons vooruit te kijken. Wat verwachten we van de komende periode? Welke ontwikkelingen zien we? Welke taken liggen er op ons bord? Welke uitdagingen zien we? Welke kansen zullen zich voordoen? Welke problemen moeten we oplossen? Welke knelpunten signaleren we?

Deze vragen hebben wij onszelf ook gesteld. Daarom hebben wij ons verkiezingsprogramma opgesteld waarin u kunt lezen wat ons motiveert, wat onze bron is, welke uitgangspunten we definiëren en welke keuzes we maken. Wat wij kunnen en willen betekenen voor de maatschappij, ook als we een relatief kleine partij blijven. Kortom, wat de ChristenUnie wil bereiken en waarin de ChristenUnie zich van de andere politieke partijen onderscheidt.

Wij laten ons bij onze keuzes niet leiden door de waan van de dag. We zijn gericht op de toekomst, verbonden met ons verleden en laten ons inspireren door de Bijbel. We zetten zaken in een groter perspectief en we laten ons niet van de wijs brengen door  de hectiek van het moment.  

Alléén zullen we de koers niet kunnen uitzetten, daarvoor is een politieke meerderheid nodig.
Maar wij zijn er van overtuigd dat we, zelfs al zijn we beperkt in aantal, in de raad en in de besluitvorming van betekenis zijn. In ons verkiezingsprogramma hebben we er voor gekozen om vanuit dat uitgangspunt keuzes te maken. Een programma van smaakmakers dus wat ons betreft.

Want voor ons liggen uitdagende, kansrijke en tegelijk ook financieel moeilijke jaren. Toch hebben wij hoop voor de toekomst en vertrouwen in de veerkracht van de samenleving. We geloven dat die tot bloei kan komen.

Geloven in de toekomst.
Dat doet u toch ook?

Inspiratie halen we uit Rechters 7. De Gideonsbende laat zien dat kracht niet in aantallen zit, maar in vertrouwen en in gerichtheid.
Het komt goed. Niet op onze zelfbedachte manier wellicht. Maar ook met een relatief kleine groep kun je van betekenis zijn. Met een kleine fractie kunnen we smaak geven aan het proces. Smaakmakers dus. 

En uit Mattheus 5: 13-16 waar staat dat we als christenen een zoutend zout zijn.

CONTEXT

De bestuurlijke periode 2014-2018 start niet vanuit het niets en Lansingerland is geen eiland. We zijn op talloze manieren verbonden met het verleden en met de omgeving.

1. Een gemeente, drie dorpen

Lansingerland is in 2007 uit 3 gemeenten ontstaan. De fusie tussen Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs was een vrijwillige stap en een bewuste keuze. Een gedeelde identiteit, een vergelijkbare lintstructuur en een gedeelde visie op een toekomst als zelfstandige gemeente zorgden voor herkenning en verbinding. Direct na de start formuleerden we het ideaal van een groene gemeente in een verstedelijkt gebied. Dichtbij de voordelen van de grote stad, maar ver weg van de stedelijke overlast. Een gemeente met een bloeiende samenleving, een rijk verenigingsleven en een dorps karakter. Eén gemeente met drie dorpen. Dat staat!

2. Nieuwe werkelijkheid

De start van Lansingerland blijkt achteraf ook de start te zijn van een periode van wereldwijde economische crisis en langdurige recessie. Daar hebben wij behoorlijk last van, want de periode van onstuimige groei en realisatie van complete wijken is nagenoeg tot stilstand gekomen. Bouwgronden zijn aangekocht, maar liggen braak – te wachten op andere tijden. Onze winkelcentra zijn doorontwikkeld of aangepast, maar trekken niet het verwachte publiek uit de regio. Groeiscenario’s moeten worden bijgesteld en investeringen in voorzieningen (openbare ruimte en (sport)accommodaties), worden heroverwogen, omdat het verlies op de gronden niet langer kan worden opgevangen uit de financiële reserves. De crisis is geen tijdelijke dip, maar een nieuwe werkelijkheid. Dat is ons vertrekpunt.

3. Andere overheid

Ook de planvorming in Den Haag staat niet stil. Demografische ontwikkelingen  veroorzaken een dubbele vergrijzing; meer ouderen en oudere ouderen. De huidige verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar. Daarom worden er maatregelen genomen om zaken dichter bij de burger en goedkoper te laten regelen. Decentralisaties leggen de verantwoordelijkheid voor het organiseren van zorg, welzijn en arbeidsparticipatie bij de gemeenten en gaan uit van eigen regie van de burgers bij het organiseren van zorg en ondersteuning. ‘Mantelzorg’ en ‘netwerken’ krijgen daarmee een andere betekenis. Daar houden wij rekening mee.

4. Andere samenleving

Ook de samenleving zelf verandert. We leven in een post-christelijk tijdperk. Het christelijk geloof lijkt niet meer relevant voor de samenleving. In de afgelopen decennia is die samenleving individualistischer geworden. Complexer ook: relaties en samenlevingsverbanden zijn steeds vaker van beperkte duur. Werknemers zijn – al dan niet gedwongen – jobhoppers, flexwerkers of ZZP-ers. De werkloosheid groeit en de focus ligt meer dan vroeger op de korte termijn en op het eigen gewin. Dat kortetermijndenken willen wij doorbreken.

Natuurlijk speelt er meer. Maar grofweg zijn dit de trends die zich voordoen en die zorgen voor de context waarin de ChristenUnie het verkiezingprogramma schrijft. Ook de komende periode zetten wij de bloei van onze gemeente op de agenda. We doen dat vanuit vertrouwde waarden, maar in een nieuwe context.


WAT ONS MOTIVEERT

Wij geloven dat bij besluitvorming altijd normen en waarden meespelen. Voor ons zijn dat christelijke normen en waarden. Want wij zijn ervan overtuigd dat de waarden die in de Bijbel beschreven zijn ook in onze tijd richting geven en houvast bieden voor een gezonde samenleving en voor een evenwichtige ontwikkeling. Voor ons beleid en bij onze keuzes laten wij ons dan ook door Gods Woord inspireren. 

Dat betekent niet dat we bij alle vragen die op ons bordje worden gelegd een pasklaar antwoord vinden. Het betekent wel dat de raadsleden van de ChristenUnie met elkaar zoeken naar antwoorden die recht doen aan het doel waarmee de mens op de aarde leeft. 

Mensen komen tot hun recht in sociale verbanden. Een samenleving komt tot bloei wanneer mensen gewaardeerd worden en een actieve bijdrage leveren. Wanneer er ordening is, ontspanning en bedrijvigheid. Wanneer er sprake is van wisselwerking, van wederkerigheid en van onderlinge afhankelijkheid en vertrouwen.

Vanuit die overtuiging zet de ChristenUnie zich in voor alle inwoners van Lansingerland. Voor een bloeiende samenleving, voor een duurzame, economische groei en een evenwichtige ontwikkeling van onze gemeente in al zijn facetten.

We doen dat vanuit vier thema’s:

 Met deze thema’s bouwen wij in de komende jaren aan het Lansingerland van de toekomst.

 Geloven in de toekomst.
Dat doet u toch ook?

STERKE SAMENLEVING

Bouwen aan de samenleving = investeren in de toekomst 

In de afgelopen jaren lag de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en individualisering: iedereen moest voor zichzelf zorgen. Die tijd lijkt voorbij. Wat de ChristenUnie betreft is dat winst. Wij investeren in een samenleving waarin mensen zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen leven, maar waarin ze zich ook verbonden weten met anderen en deel uitmaken van netwerken. Want we zijn ervan overtuigd dat relaties van wezenlijk belang zijn voor samenhang in onze gemeente en we zien dat een samenleving opbloeit en veerkracht laat zien bij gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

”Ik hoop dat de nagedachtenis en saamhorigheid van 4 mei ons helpt om in tijden van ‘ik’, het ‘wij’ terug te vinden. Want niet vanuit het ‘ik’ en het ‘zij’, maar vanuit het ‘wij’, ontstaan de goede dingen. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd. Dat moeten wij blijven herdenken. Dat moeten wij blijven afspreken. Met onszelf. En met elkaar.”

Uit de toespraak van Peter van Uhm tijdens de herdenking op 4 mei 2013.

In onze visie staat dan ook niet de overheid centraal, maar de samenleving, die steeds meer een netwerksamenleving is. Wij hebben een samenleving voor ogen die vrijheid en ruimte krijgt. Met mensen en organisaties die hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen. Ook om voor elkaar te zorgen. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit eigen kracht en met zijn eigen talenten. Waar nodig helpen we elkaar en ondersteunen we de ander. Sterke gezinnen en stabiele relaties zijn de belangrijkste bouwstenen van een zorgzame samenleving en verdienen daarom onze aandacht.

Wij zetten ons er voor in dat Lansingerland ook in de toekomst een gemeente blijft waar jong en oud zich thuis voelt, waar senioren en starters zich veilig voelen en waar gezinnen hun plek vinden. Een gemeente waar iedereen uitgedaagd wordt, of  zich uitgenodigd voelt om deel te nemen aan activiteiten en te investeren in de gemeenschap. Een maatschappij waar gezonden de handen uit de mouwen steken, waar sterken de schouders er onder zetten en waar kwetsbaren zich geborgen voelen en mogen rekenen op anderen: professionals en vrijwilligers.

Dat gebeurt niet vanzelf. Daarom wil de ChristenUnie de komende jaren 

 Want

Geloven in de toekomst.
Dat doet u toch ook?

Sterke gezinnen en stabiele relaties

Wij gunnen elk gezin een harmonieuze ontwikkeling en zouden willen dat elke relatie gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. We zijn overtuigd van de waarde van oprechte betrokkenheid van vaders en moeders bij het opgroeien van hun kinderen. Helaas ervaren we dat de praktijk vaak anders is. Niet alle relaties houden stand en niet alle ouders zijn in staat hun kinderen een onbezorgde jeugd te geven. Dat neemt niet weg dat de ChristenUnie het ideaal en het ritme van het gezinsleven als uitgangspunt neemt en inzet op gezonde relaties.

Met de decentralisatie van de jeugdzorg komen de taken van de provincie bij de gemeente te liggen. Dat is wat ons betreft geen bestuurlijke exercitie, maar vooral een operatie die de zorg dichterbij brengt en die moet zorgen voor samenhang en continuïteit in de zorgverlening.

We willen voor onze kinderen een onbezorgde jeugd en vinden het van belang dat zij gezond opgroeien. Het consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin spelen daarbij een cruciale rol. De laagdrempeligheid en bereikbaarheid van het consultatiebureau is daarbij wat ons betreft een randvoorwaarde. Daarom zetten wij ons in voor aanwezigheid van een consultatiebureau in elke dorpskern en voor een blijvende plek voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Speelplekken, trapveldjes, ontspanning en recreatiemogelijkheden

 Sport en spel zijn van belang voor een gezonde ontwikkeling. Niet alleen omdat bewegen en buitenlucht belangrijk zijn, maar ook omdat het voor kinderen goed is te ervaren dat de wereld groter is dan de achtertuin en dat vallen en opstaan, verliezen en winnen bij het leven hoort. Maar ook omdat sport, spel en spelen kinderen en jongeren in contact brengt met leeftijdsgenoten.

Daarom zetten wij ons in voor voldoende, veilige maar toch uitdagende speelplekken, trapveldjes en ontdekveldjes in de woonwijken en in onze parken.

Ook bij de aanleg van onze natuurgebieden zorgen we voor voldoende spelmogelijkheden,  wandelpaden en fietsroutes. En  naast het mountainbike-parcours in het Bergsche Bos en de cooperbaan zien wij ook graag een natuurlijke hardloopbaan in het Annie MG Schmidtpark.

Verder zetten wij ons in voor behoud van  ons zwembad en zien we ook op de Rottemeren mogelijkheden voor recreatie en ontspanning.        

Sportvoorzieningen voor jong en oud

Naast speelplaatsen in de wijken, beschikken onze dorpen ook over goed uitgeruste sportaccommodaties. De ChristenUnie is voorstander van actieve deelname aan georganiseerde amateursport en is blij met het vele vrijwilligerswerk dat door de sportverenigingen wordt uitgevoerd. We zullen de sportverenigingen stimuleren om zich ook actief in te zetten voor sportmogelijkheden voor de groeiende groep senioren.

Jeugd- en jongerenwerk

Gelukkig ontwikkelt het overgrote deel van onze jeugd zich ‘volgens het boekje’ en groeien onze jongeren op in een veilige omgeving en evenwichtige gezinnen. Voor een deel van de jeugd en jong-volwassenen geldt dat niet. Het jeugd- en jongerenwerk zet zich o.a. in voor deze groep en weet door het investeren in contacten ontsporing te voorkomen. Wij hechten belang aan deze vorm van preventie en zetten ons daarom in voor (diversiteit in) het jeugd- en jongerenwerk.

Onderwijs

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het daarom belangrijk dat ouders kunnen kiezen voor een school die in het verlengde ligt van de opvoeding thuis en die past bij hun kinderen, ook als hun kind daarvoor is aangewezen op passend onderwijs, dicht bij huis of verder weg. We zullen ons blijven inzetten voor een gevarieerd aanbod van primair en voortgezet onderwijs in onze gemeente.

Onderwijs en kinderopvang zijn in het afgelopen decennium steeds nauwer met elkaar verbonden. Toch is de toekomst van de kinderopvang onzeker, door de crisis en de wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij denken dat kinderopvang een plaats heeft naast het onderwijs, maar veel blijft onzeker. Wij zien een taak voor de overheid als het gaat om het voorkomen van taal- en ontwikkel-achterstanden door het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie. Peuterspeelzaal en kinderdagverblijven zijn daarbij voor ons de logische professionele partners.   Het organiseren van kinderopvang is geen taak voor de gemeentelijke overheid, maar van commerciële aanbieders.

Met de aanwezigheid van het huidige brede aanbod van scholen voor voortgezet onderwijs voorziet onze gemeente wat de ChristenUnie betreft ruim in de keuzemogelijkheden voor onze jongeren. Voor uitbreiding van het aanbod zien wij de eerstkomende jaren geen aanleiding.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in een ontwikkelde samenleving. Met onze ligging tussen de grote steden is een rijk en gevarieerd programma voor film, professioneel theater en mooie  concerten, voor onze inwoners binnen bereik. De ChristenUnie denkt daarom dat onze gemeente niet moet investeren in een eigen bioscoop of theater. Het gemeentehuis biedt wat ons betreft mogelijkheden voor het organiseren van voorstellingen en concerten.

Wij geven ruimte aan lokale verenigingen en organisaties die onze inwoners: jong en oud, laten kennismaken met kunst en cultuur en die creativiteit en ontwikkeling van talent stimuleren. Ook is de ChristenUnie voor behoud van een -eigentijdse- bibliotheek, met een ruimere betekenis dan alleen een leeszaal. 

Ontmoetingscentra voor jong en oud

De behoefte aan gezelschap en aan ruimte waar je anderen in ongedwongen sfeer kunt ontmoeten groeit. Inwoners, jong en oud, stellen prijs op  een plek waar je naar binnen kunt lopen voor een praatje, een kopje koffie of een potje tafelvoetbal.In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat niet alleen jongeren en senioren behoefte hebben aan een ‘inloophuis’ een ‘huiskamer’ of een JOP (jongerenontmoetingsplaats).

Wij denken dat ontmoetingsplaatsen een belangrijke rol kunnen spelen. Wij kiezen dan liever voor multifunctionele centra, die aan meerdere activiteiten ruimte bieden en waar verschillende verenigingen en doelgroepen onderdak vinden.  Zo ontstaan er plekken waar altijd wat gebeurt, waar wat te beleven is en die nieuwe ontmoetingsplaatsen zijn: ‘huiskamers van het dorp’. Ruimtes waar generaties elkaar tegenkomen en elkaar wat te melden hebben. In Bleiswijk functioneert de bibliotheek als zodanig en ook in Bergschenhoek heeft de huidige bibliotheek mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. In Berkel en Rodenrijs zien wij in de opzet van de Koepel mogelijkheden, maar daar is op dit moment de ruimte te beperkt.

Zorgen voor elkaar

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven; zelfredzaam zijn. Maar ook dat ze zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Mantelzorg, vrijwilligerswerk en netwerken zijn voor ons nieuwe termen voor de betrokkenheid, naastenliefde en barmhartigheid die vroeger vanzelfsprekend was.

Wij ondersteunen in die zin de kanteling naar een betrokken samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en op elkaar kunnen terugvallen. Maar wij denken dat netwerken en vertrouwen niet kunnen worden opgelegd en dat de overheid dat niet alleen moet willen regelen. De overheid moet  aansluiting  zoeken bij bestaande netwerken en bij het vele vrijwilligerswerk dat van daaruit plaatsvindt. We hebben het dan onder andere over de kerken die in onze gemeente op diverse terreinen actief zijn. Vrijwilligerswerk gebeurt niet omdat de overheid dat vraagt, maar omdat mensen zich verbonden voelen.

Ook het Vrijwilligers Informatie Punt kan een belangrijke rol spelen in het versterken van netwerken en een sterke, veerkrachtige gemeenschap.

In de komende periode willen wij extra aandacht voor het vrijwilligerswerk als onderdeel van een sterke samenleving: ‘Wat doe jij voor de maatschappij?’ We richten ons daarbij op oud en jong. Ook gaan we ons ervoor inzetten dat de gemeente met het bedrijfsleven en de middenstand afspraken maakt over hun inzet voor een bloeiend Lansingerland, een sterke gemeenschap en een hoopvolle toekomst.

Kwetsbare groepen

In een samenleving die steeds meer op zichzelf aangewezen is, kunnen er mensen zijn die door een handicap niet meer mee kunnen, door afwijkend gedrag aan de kant staan, verslavingsproblemen kennen, sociaal zwak zijn, financiële problemen hebben, met psychische problemen worstelen, of zelfstandig wonen maar dat eigenlijk niet aankunnen.

Wij vinden dat daar extra aandacht voor moet zijn. Algemene voorzieningen schieten tekort, of lossen dit niet op. We willen dan ook steun blijven geven aan alle initiatieven vanuit de samenleving die gericht zijn op kwetsbare groepen en onze andere inwoners stimuleren om niet aan deze problemen voorbij te lopen.

Inspiratie halen we onder andere uit Ruth 2.
Ruth gaat niet moedeloos bij de pakken neerzitten als het tegenzit. Ze wacht ook niet of een familielid haar en haar schoonmoeder komt helpen. Ze gaat, binnen de kaders van de Mozaïsche wetten, aan de slag op het land. En Boaz doet voor zijn familielid wel een stapje extra, maar hij zet het niet als gemalen graan, of gebakken brood naast de voordeur!
Ruth moet er wel wat voor doen.

DUURZAAM WONEN, WERKEN EN LEVEN

Naar een duurzame ontwikkeling

De aarde is niet van de mens. Grondstoffen zijn eindig en de wereld blijkt niet maakbaar. Die lessen hebben we de afgelopen periode wel geleerd. Na jaren van forse  economische groei en tomeloze vooruitgang, zijn we, na een aanhoudende crisis nu aanbeland in een (ogenschijnlijk) meer stabiele situatie of zelfs een nieuwe werkelijkheid. De maatschappij vraagt zich af of we met dit vooruitgangsgeloof alleen roofbouw hebben gepleegd op onze grondstoffen, of dat we ook een rekening hebben neergelegd bij de generaties na ons.

Mensen gaan op zoek naar andere waarden en kijken met andere ogen naar onze omgeving. Ze spreken over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zoeken naar mogelijkheden om het ‘maatschappelijk rendement’ te wegen naast het economisch resultaat, spreken over cradle-to-cradle en kiezen voor duurzame oplossingen, zelfs als dat wat kost.

Dat geldt ook voor Lansingerland. Ook in onze gemeentes leek, al voor de fusie, de toekomst zonnig en de ontwikkeling bergopwaarts te gaan. Hoe anders is de huidige situatie, nu er sinds het aanbreken van de crisis steeds minder gebouwd wordt en de begrote inkomsten niet in de pas lopen met de uitgaven die al lang geleden gedaan zijn. Dat breekt ons op. Wat de ChristenUnie betreft is dat bitter, want de keuzes uit het verleden en de financiële situatie van nu werpen een schaduw over alle plannen voor de toekomst. We zullen de komende jaren keuzes moeten maken omdat we fors moeten bezuinigen.

Bij die keuzes kiezen wij voor rentmeesterschap, omdat een rentmeester vertrouwen heeft gekregen en verantwoordelijkheid draagt om zorgvuldig om te gaan met wat aan hem is toevertrouwd. Een rentmeester focust niet op eigen belang en niet alleen op maximaal economisch gewin. Rentmeesterschap impliceert dat er een afweging plaatsvindt tussen kosten en baten, tussen lange en korte termijn, tussen persoonlijk en algemeen belang, tussen eigen inzet en initiatieven van anderen.

Rentmeesterschap is wat ons betreft uitgangspunt voor het besturen van onze gemeente en voor het duurzaam vormgeven van onze woon-, werk- en leefmgeving. Want het besef van rentmeesterschap geeft de overheid de mogelijkheid om sociale, fysieke en maatschappelijke onderwerpen naast elkaar te zetten, met elkaar te verbinden en daarin afwegingen te maken. Van de ChristenUnie mag u die afweging in elk geval verwachten, want rentmeesterschap staat voor ons aan de basis voor een bloeiende, vitale samenleving, die verantwoordelijkheid neemt.

Geloven in de toekomst
Dat doet u toch ook?

Identiteit: het verleden meenemen naar de toekomst

Lansingerland is bedacht en onze woonwijken zijn grotendeels op de tekentafel ontworpen. Toch is onze gemeente geen product van architecten en project-ontwikkelaars. Want Lansingerland is vooral ‘drie dorpen’ met een gedeelde identiteit, maar eigen karakteristieken.  De geschiedenis is zichtbaar in onze bebouwing en in de inrichting van onze gronden. Onze linten onderscheiden ons van andere woonplaatsen in onze regio.

De ChristenUnie hecht belang aan onze identiteit en vindt dat we moeten investeren in ons cultureel erfgoed. Monumentale panden, beschermde dorpsgezichten en karakteristiek groen mogen niet zomaar worden ingeruild voor  efficiënte, maar anonieme nieuwbouw. In de komende periode zullen wij onze eigen lijst en onderbouwing opstellen voor waardevolle (historische) bebouwing en unieke natuur in onze gemeente en die overhandigen aan de commissie voor Cultureel Erfgoed.

Herkenbare en toekomstbestendige woonwijken

Onze gemeente is (nog) een gezinsrijke gemeente.
In de achterliggende periode hadden de nieuwbouwwijken in Lansingerland grote aantrekkingskracht op jonge gezinnen. Nu de groei langzamer gaat, heeft dat gevolgen voor de demografische ontwikkeling. Voor een gezonde opbouw van de samenleving is een mix nodig van jongeren, gezinnen en senioren. Daarom moet er wat ons betreft aandacht blijven voor variatie in de woningbouw en voor aanbod van zowel huur als koop.

Een meer op doelgroepen gerichte woningbouw, bijv. senioren, jongeren, gezinnen is een belangrijk punt, ook wanneer we nadenken of en hoe we de woningbouw in onze Vinexlocaties weer op gang kunnen brengen. Alleen focussen op goedkope starterswoningen vindt de ChristenUnie niet verstandig. Dat leidt op termijn tot eenzijdige woonmilieus.

Sinds het uitbreken van de crisis ligt de bouwproductie op een lager niveau. Wij zien daardoor meer ruimte om te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit en om in te spelen op de veranderde vraag. De ChristenUnie zet in op variatie in de wijken, met herkenbare woningen die uitnodigen om er te wonen.  Meer eigen inbreng en collectief Particulier  Opdrachtgeverschap zijn voor de ChristenUnie pluspunten, omdat (nieuwe) bewoners bewust kiezen en zich om diverse redenen verbinden aan een dorp, een buurt en buurtgemeenschap.

In bestaande wijken is herbestemmen een alternatief dat serieus afgewogen moet worden naast sloop-nieuwbouw. Dat geldt in elk geval voor panden die op de nominatie staan voor gemeentelijk monument, of zijn benoemd als waardevol of beschermd dorpsgezicht. Want met het verdwijnen van bestaande bebouwing verliezen we zomaar de sfeer die onze dorpen karakter geeft.

Woningcorporaties moeten een belangrijke rol blijven spelen in de voorziening van goede sociale huurwoningen en de leefbaarheid van wijken. Als de corporaties onder directe aansturing van de gemeenten komen zullen wij hen de ruimte bieden om innovatief, vraaggericht en toekomstvast te kunnen bouwen, binnen de kaders van de  gemeentelijke woonvisie.

Verkeer, vervoer en geluid

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid. Een goede infrastructuur is een voorwaarde voor een snelle en veilige doorstroming van het verkeer en voor de bereikbaarheid van onze woonwijken. Maar het woon- en leefgenot in de wijken mag daaraan niet ondergeschikt worden gemaakt.

Wij zetten ons in voor het gebruik van de fiets in onze dorpen en voor de mogelijkheden om de fietsen in de dorpscentra goed te parkeren. We zijn blij met de herwaardering van de fiets als ideaal vervoermiddel in stedelijk gebied. Zeker in combinatie met het OV is de fiets een aantrekkelijk alternatief. De Randstadrail, de ZoRo-bus en de buslijnen verbinden onze gemeente op een snelle manier met de grote steden om ons heen.

Daarom zetten wij ons in voor veilige fietspaden en stroken, oversteekplaatsen en voor voldoende (fiets)parkeergelegenheid bij de diverse OV-opstappunten.  

Onze gemeente kent een cumulatie van geluid. We hebben het dan met name over de HSL, Rotterdam-The Hague Airport, de N209 en (straks) de A13/A16. We zullen ons blijven inzetten om met voortdurende aandacht voor de contouren en het maximale aantal vluchten de overlast van het vliegveld te beperken. Voor het HSL-spoor zullen we, in samenwerking en overleg met onze Kamerfractie, aandacht blijven houden voor een acceptabel geluidsniveau van passerende treinen. Voor de A13/A16 blijft ons uitgangspunt dat de leefkwaliteit er niet op achteruit mag gaan, ook blijven we inzetten op een goede ecologische inpassing en streven we naar een verbindingzone voor flora en fauna tussen het Lage Bergsche Bos en het Triangelpark.

Groene gemeente

Bestaand groen geeft de omgeving karakter. Daarom zetten we ons in voor de realisatie van de parken en groenstroken die in de regionale en lokale plannen ingetekend zijn.

Bij de inrichting ervan geven wij er voorkeur aan dat er zo veel mogelijk natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en dat er voldoende variatie is in begroeiing, zodat de gebieden aantrekkelijk zijn voor een veelzijdige populatie dieren. Wij vinden het vanzelfsprekend dat parken ontspanningsmogelijkheden bieden voor onze inwoners en dat de natuurgebieden toegankelijk voor hen zijn.

Bij het beheer van natuurgebieden staat de biodiversiteit voorop, zodat een aantrekkelijk en gevarieerd landschap ontstaat, dat de veelkleurigheid van de schepping weerspiegelt.

Levenige dorpskernen

De kernen van onze dorpen hebben een lokale functie. De ChristenUnie vindt dat dat zo moet blijven en dat wij niet (langer) moeten streven naar winkelcentra die kunnen concurreren met de middelgrote stadscentra van ons omringende gemeenten. Wij maken ons liever hard voor behoud van de kleine zelfstandigen die onze dorpscentra kleur en stijl geven.

De aanwezigheid van terrassen en vertier is een pre voor gezellige centra.Horeca is daarom een welkome toevoeging in de centra. Voor dag- en avondhoreca zien wij daarnaast (zij het beperkt) ruimte in de parken, natuurgebieden en bij de Rottemeren, omdat horeca ook daar een toegevoegde waarde heeft. 

Wij zullen ons verzetten tegen de komst van een (maatschappelijke) coffeeshop. Dat er in onze gemeente gebruikers zijn van softdrugs zullen wij niet ontkennen, maar er gaat een verkeerd signaal vanuit wanneer een (maatschappelijke) coffeeshop de deuren opent.

Leeg land

Het ‘leeg land’ dat we dankzij de crisis binnen onze gemeentegrenzen bezitten, blijft in principe bedoeld voor woningbouw. Uit onderzoek blijkt dat op lange termijn  de verwachting is dat die gebieden ook nodig zijn voor de vraag naar woningen in de Randstad. Zo lang deze bouwterreinen braak liggen, is de ChristenUnie er voorstander om tijdelijk gebruik te faciliteren dat later ingepast kan worden bij de definitieve inrichting. Zonder concrete plannen worden er geen voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Verder biedt leeg land mogelijkheden voor tijdelijke nieuwe natuur, of ander tussentijds gebruik. Het gesprek over tijdelijk gebruik van Wilderszijde is in de vorige raadsperiode opgestart. Wilderszijde is inmiddels een succesvol voorbeeld van nieuwe natuur. Wij denken dat ook voor andere gebieden mogelijkheden zijn voor creatief, tijdelijk gebruik en dagen iedereen uit om mee te denken hoe leeg land waarde toe kan voegen aan het wonen, werken en recreëren in Lansingerland in deze tijd.

Ondernemen in Lansingerland

Onze ondernemers zorgen ervoor dat Lansingerland een internationaal tintje heeft. De agrarische sector zet Lansingerland internationaal op de kaart. Wij zien voor het gemeentebestuur als samenwerkingspartner een rol weggelegd, daar waar het gaat om de (internationale) profilering en versterking van onze gemeente als moderne en toekomst-gerichte glastuinbouwregio en kennispartner.  De tuinbouw is immers deel van onze identiteit.

De profilering van onze gemeente als Greenport Oostland en de ligging in de directe nabijheid van Rotterdam Mainport en Rotterdam-The Hague Airport zijn belangrijke pré’s bij de ‘branding’ ervan.

Maar op onze bedrijventerreinen is de crisis zichtbaar. De verdere ontwikkeling gaat veel langzamer dan gepland. Meer nog dan in de woningbouw, is het voor de bedrijventerreinen lastig te voorspellen hoe ze zich in de toekomst zullen ontwikkelen.

Bij de verdere ontwikkeling blijven wij op het standpunt staan dat we niet de grootste, maar wel de mooiste bedrijventerreinen van de regio willen hebben: met een verzorgde uitstraling, voldoende parkeergelegenheid en ingericht met voldoende particulier en collectief groen. Bedrijven die zich in onze gemeente vestigen kiezen daar bewust voor, staan positief tegenover ons imago en onze uitgangspunten.

Zondagsrust, luxe met hele oude papieren

Een gezonde en bloeiende samenleving is meer dan een verzameling inwoners met volle agenda’s die zorgen voor groei van de economie. Juist in een ontwikkelde maatschappij die in hoog tempo leeft, kan een wekelijkse gezamenlijke vrije dag daarin een goede en zinvolle functie vervullen. Eén dag per week om de alledaagse tredmolen te doorbreken en los te komen van de ratrace waarin wij ons lijken te bevinden. Eén dag per week om andere dingen te doen dan op de andere dagen van de week.

Voor christenen is de zondag een wekelijkse rustdag, waarover al in de Bijbel gesproken wordt. Het is een vrije dag waarop christenen bij elkaar komen in kerkdiensten. En het is een dag die in het teken staat van sociale contacten. Wij zullen ons ook in de komende periode inzetten voor behoud van de zondagsrust in onze dorpskernen.

Want wij denken dat een maatschappij die alleen gefocust is op economische groei en quick wins, misschien uiteindelijk wel een arme samenleving is, met eenzaamheid en burnout als onbedoelde tegenhangers van mooie financiële cijfers en een indrukwekkend BNP. Daarom blijven we ons inzetten voor behoud van de vrije zondag, ook voor de ondernemers in onze dorpskernen. Wat ons betreft is de zondag als collectieve vrije dag per week een luxe met hele oude papieren.

BETROUWBARE OVERHEID

Ruimte voor regie =  ruimte voor de samenleving

De samenleving is veranderd. Burgers zijn kritischer, mondiger en selectiever. Zeker wanneer het gaat om hun eigen woonomgeving of leefomstandigheden. Ook de rol van de media is, onder andere door het succes van twitter en facebook, anders dan vroeger. Nieuws is van korte duur. Processen zijn interactief en hypes volgen elkaar op. Volgers en likers maken van de wereld een dorp. Ook politieke vergaderingen zijn thuis te volgen.

Ondanks dat is de kloof tussen burgers en politiek groot.
Wij denken dat die kloof te overbruggen is en willen er wat aan doen om de samenleving meer actief te betrekken bij de politiek. Het Bestuurskrachtonderzoek, de WMO-bijeenkomsten en de informatie-avonden over ontwikkelingen in de wijken, laten zien dat inwoners zich in willen zetten en geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van onze gemeente. Zeker wanneer het henzelf of hun woonomgeving raakt. Voor de beeldvorming leveren dergelijke avonden belangrijke input.

Daarom zien we juist in deze tijd van recessie, waarin de samenleving op zoek is naar nieuwe zekerheden en naar andere waarden, voor de overheid ook nieuwe kansen om op een andere manier vorm en inhoud te geven aan taken. Er is ruimte voor nieuwe vergaderstructuren en voor ‘creatieve denkers’ die niet vanuit bestaande kaders, maar op een onbevangen manier aan de slag gaan met problemen en opgaven voor nieuw beleid.

Voor de lokale overheid zien we vooral een kaderstellende rol. En we zien een voorwaardenscheppende of faciliterende rol bij het stimuleren van initiatieven van burgers. We kiezen voor overheidsparticipatie, waarbij de overheid ideeën die vanuit de samenleving komen, helpt te realiseren.

Wij staan voor een overheid die opkomt voor de zwakken in de samenleving, onrecht tegengaat en zorgt voor een veilige woonomgeving en voor consistentie in beleid en regelgeving.

Wij leggen de komende jaren het accent bij:

Geloven in de toekomst
Dat doet u toch ook?

 Inspiratie halen wij uit Exodus 18, waar Jethro Mozes verwijt dat het niet verstandig is dat hij alles alleen doet. Hij adviseert hem het volk de wetten in te prenten en hen te leren welke weg ze moeten gaan. En verder moet Mozes betrouwbare en integere leidinggevenden aanstellen die zijn taak kunnen overnemen.
Loslaten in vertrouwen dus.  

Burgerparticipatie wordt overheidsparticipatie

De overheid moet niet alles zelf willen doen en niet overal bij betrokken willen zijn. Loslaten is een kunst. Maar we vertrouwen op het inzicht en de vakkundigheid van professionals: de verpleegkundige, de leerkracht, de agent en al die anderen. Zij staan voor hun taak en ze kunnen die verantwoordelijkheid aan. Die hoeft de overheid niet over te nemen, hoogstens te faciliteren.

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving uit van mensen en hun mogelijkheden en liever niet van regels en bureaucratie. De komende jaren worden meer taken ‘teruggelegd’ in de samenleving. De ChristenUnie ziet daarin niet alleen maar bedreigingen, maar vooral ook kansen voor een sterkere civil society. We kunnen en willen niet zonder de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor hun medemensen en voor de omgeving. Dat is de smeerolie van de maatschappij.

Wij spreken daarom liever van overheidsparticipatie dan van burgerparticipatie, al was het alleen maar om bij de overheid een kanteling in denken teweeg te brengen. Een nieuwe manier van samenwerken is extra hard nodig nu er met de decentralisaties zoveel nieuwe taken op de gemeente afkomen. Wij denken dat de overheid moet aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en bij netwerken en activiteiten die er al zijn.

Als de overheid wel een belangrijke rol heeft in een proces, dan wil de ChristenUnie dat de gemeente burgers, bedrijven, belangenbehartigers en andere betrokkenen zo vroeg, veel en vaak als mogelijk betrekt bij de vorming en uitvoering van dat beleid. Dat is een voorwaarde voor draagvlak en vruchtbare samenwerking. De participatieladder is daarbij vooraan in het proces een praktisch hulpmiddel om verkeerde verwachtingen te voorkomen.

Creatieve denkers

De ‘creatieve denkers’ nemen we mee uit de huidige raadsperiode. Zij zijn wat ons betreft onmisbaar voor beleidsmakers en bestuurders die niet bang zijn voor een frisse blik, een lastige vraag, of een kritische benadering en er geen probleem mee hebben om, als dat beter is voor de samenleving ‘over de eigen schaduw heen te springen’. Creatieve denkers zijn (veelal) jongeren die nog niet in hokjes denken en nog geen last hebben van vastgeroeste structuren. Ze hebben een coöperatieve houding en willen een constructieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze Lansingerland. Jongeren met frisse ideeën of met een andere invalshoek. Dwarsliggers wellicht. En wat ons betreft zijn het zowel studenten en afstudeerders als ambtenaren die, over de schotten heen, maar met eenzelfde doelstelling meedenken over een concreet idee of een ander beleidsvlak.

Besturen met BOB

In de komende periode willen wij de vergaderstructuur aanpassen en de vergaderingen interactiever maken, waardoor de inbreng en betrokkenheid van de inwoners groter wordt. Wij kiezen daarbij voor een cyclus van 3 weken volgens de BOB-methode, met een wekelijkse vaste vergaderavond:

  1. Beeldvorming: inloopavond waarin inwoners met raadsleden van gedachten kunnen wisselen over een onderwerp.
  2. Oordeelsvorming: raadsleden gaan, gewapend met de input vanuit de samenleving, met elkaar in debat over het onderwerp en kunnen eventueel technische vragen stellen aan het college.
  3. Besluitvorming: raadsvergadering waarin de fracties na onderling politiek debat en tussen college en raad een politiek besluit nemen over het voorstel.

Regels zijn regels

Een sterke samenleving is niet vanzelfsprekend ook een veilige omgeving en een geordende gemeenschap. De taak om ordening aan te brengen en regels op te stellen ligt bij de overheid. Wet- en regelgeving zijn wat ons betreft geen discussieonderwerpen, maar kaders waarbinnen de samenleving vorm krijgt.

Regels zijn zo ‘kort maar krachtig’ mogelijk en worden zonder onderscheid des persoons toegepast. Handhaving is geen vies woord, ook niet als het om kleine ergernissen zoals hondenpoep of verkeersovertredingen gaat.

Deregulering is wat ons betreft geen doel op zich, maar een voortdurend proces. Beleid, verordeningen en voorschriften worden regelmatig herzien of aangepast. Dat is hét moment om te beoordelen of vereenvoudiging in regelgeving of kaderstelling mogelijk is. Dat is ook een logisch moment om opnieuw te bezien of een taak ook door anderen kan worden uitgevoerd. De beslisboom die daarvoor is opgesteld kan daarbij worden gebruikt.

Veiligheid maken we samen

Een veilige omgeving maken we samen. Het succes van buurtpreventie in een aantal woonwijken en het effect van Parkmanagement op bedrijventerreinen onderstrepen dat. Wij denken dat deze initiatieven passen bij de samenleving van morgen, waarin we samen verantwoordelijkheid dragen voor ons welzijn.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook hier. Het reguliere overleg tussen de burgemeester politie, justitie en welzijnswerk, jeugdzorg, gezondheidszorg en onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol.

De cijfers over de relatieve veiligheid zeggen ons niet zo veel. Wij vinden het van belang dat onze inwoners zich veilig voelen en dat de politie niet alleen zichtbaar maar ook bereikbaar is. Wij zullen daarom onderzoeken of het mogelijk is dat het politiebureau weer open gaat voor het publiek.  


GEZOND FINANCIEEL BELEID

Duurzame keuzes voor een robuuste economie

Lansingerland is gestart als een gemeente met een grote ambitie. Maar de toekomst ziet er met de kennis van nu heel anders uit dan toen de ambities aan het papier werden toevertrouwd.

De financiële problemen zijn groot en er is geen pasklare oplossing voor. De ChristenUnie schuift de problemen niet naar de toekomst, maar kiest ervoor om nu te werken aan een oplossing. Wij zetten in op een robuuste economie. Dat gebeurt door te bezuinigen, door de inkomsten waar mogelijk te verhogen, maar vooral ook door zaken anders te organiseren. De ChristenUnie ziet met namedaar ook mogelijkheden om te bouwen aan een robuuste economie.

Dat er meer wordt overgelaten aan de maatschappij is enerzijds een bezuinigingsmaatregel. Tegelijkertijd merken we al een aantal jaren dat de samenleving niet zo veel meer heeft met instituties en organisaties, maar kiest voor betrokkenheid en authenticiteit en veel meer heil ziet in zelf doen.

Wat de ChristenUnie betreft is dat óók de nieuwe werkelijkheid. De maatschappij gaat wellicht naar een algeheel lager welvaartsniveau. Maar dat betekent niet dat de geluksfactor ook lager is; anders is niet perse slechter.

We pleiten er daarom voor om, parallel aan -taakstellende- bezuinigingen ook te zoeken naar een nieuw perspectief, want dat is er zeker ook. In de komende jaren moeten we een situatie creëren waarin onze schuld niet groter, maar fors kleiner wordt en waarin niet meer geld uitgegeven wordt dan we binnenkrijgen.

Bij de keuzes die we maken, stellen wij voor om zowel in de gemeentelijke organisatie als in de maatschappij te zoeken naar mogelijkheden om zaken anders te regelen. En we vragen om maatregelen vooraf te beoordelen op de uitwerking en gevolgen, zodat we dat kunnen afwegen tegen wat we ook voor de toekomst belangrijk vinden. De afwegingen zullen moeilijk zijn. Aandachtspunten voor de ChristenUnie zijn: 

Geloven in de toekomst.
Dat doet u toch ook?

Inspiratie halen we uit de geschiedenis van Jozef als onderkoning in Egypte (Gen. 41). In tijden van overvloed moet je je voorbereiden op een andere toekomst. Niet gaan voor de quick-wins, maar gericht blijven op de toekomst. Stel dat die slechter is dan nu… 

Inspiratie halen we ook uit de gelijkenis van de talenten: niet oppotten, maar gebruiken, uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en uit de wetgeving van Mozes dat je iemands onderpand niet mag houden als dat het laatste is wat hij heeft. Je naaste moet zichzelf warm kunnen houden.

Sluitende begroting

De financiële positie van onze gemeente is slecht en we zullen ons maximaal moeten inspannen voor een sluitende begroting. Pleisters plakken helpt niet meer. We moeten keuzes maken en dat raakt onze inwoners.

De ChristenUnie wil dat onze gemeente zo veel mogelijk verantwoordelijk blijft voor de eigen begroting. We willen voorkomen dat de volledige regie over onze financiën bij de provincie komt te liggen. Daarom mag het uitgavenpatroon niet uit de pas lopen met de inkomsten en grondaankopen en niet-noodzakelijke investeringen mogen niet worden gedaan.

De crisis van de afgelopen jaren heeft in onze gemeente extra hard toegeslagen, omdat onze Vinextaakstelling nog niet was afgerond. Achteraf moeten we constateren dat de grondaankopen die ruim vóór de herindeling zijn gedaan voor de ontwikkeling van onze woonwijken en onze bedrijventerreinen nu een gat in onze begroting slaan. De gronden zijn gekocht met geleend geld. Nu de woningbouw tot stilstand is gekomen en de behoefte aan nieuwe bedrijfs- en kantoorpanden ook opdroogt, zit onze gemeente met hoge rentelasten. Bovendien moet Lansingerland verlies nemen op de gronden zelf, omdat ze in waarde zijn gedaald. Dit gaat ten koste van onze financiële reserves.

Daarnaast hebben we te maken met de extra taken die naar de gemeenten worden geschoven en met de bezuinigingen die de Rijksoverheid. De komende jaren zullen er naar verwachting weinig meevallers zijn.

Voor uitgaven die niet noodzakelijk zijn, is wat ons betreft geen ruimte. Bezuinigingen zijn onontkoombaar en voor de ChistenUnie zijn ook (beperkte) lastenverzwaringen bespreekbaar. Maar wij willen vooral zoeken naar alternatieven: naar mogelijkheden om zaken anders en goedkoper te organiseren en naar mogelijkheden om de  rentelasten op onze gronden te verkleinen.

Op de kleintjes letten

Verschillende taken die de gemeente nu uitvoert kunnen ook door anderen worden uitgevoerd; soms goedkoper, soms beter. Wat ons betreft wordt het uitgangspunt dat Lansingerland zelf doet wat zelf moet, of wat we dichtbij willen houden. Wat door anderen gedaan mag worden, kan worden uitbesteed.

De gemeente heeft meer vastgoed in bezit dan nodig is voor de huisvesting van medewerkers en activiteiten. In de afgelopen periode is onderzoek uitgevoerd naar de vastgoedportefeuille. Wij stellen voor om een visie uit te werken op het vastgoed en daarin onderscheid te maken tussen wat strategisch van belang is, wat functioneel noodzakelijk is en wat maatschappelijk waarde heeft. Op basis van de inventarisatie en de visie stellen wij voor zo veel mogelijk vastgoed af te stoten en het resterende vastgoed zo veel mogelijk multifunctioneel in te vullen.

Het kantoordeel van het gemeentehuis kent inmiddels verschillende huurders. Wij denken dat het mogelijk is om verder te bezuinigen op het aantal werkplekken door het invoeren van nieuwe werkplekconcepten. Niet-gebruikte kantoordelen kunnen door commerciële partijen gehuurd worden.

Ook het bestuurscentrum van het gemeentehuis leent zich voor meervoudig en multifunctioneel gebruik. Wij stellen voor dat creatieve denkers met deze opgave aan de slag gaan.

Betaalbare voorzieningen en doelgerichte subsidies

Subsidiëring van organisaties is geen doel op zich. Subsidies zijn een middel om een maatschappelijk doel te bereiken. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat een steuntje in de rug van maatschappelijke organisaties en verenigingen meer dan een welkome aanvulling is op hun andere inkomsten.

Wij vinden dat organisaties de samenleving duidelijk moeten maken wat de maatschappelijke waarde is van hun activiteit. Voor gesubsidieerde activiteiten die -elders- commercieel georganiseerd worden, zullen wij de subsidie heroverwegen.

Voorzieningen moeten betaalbaar blijven voor onze inwoners. Met name voor de sport lijkt dat (volgens de verenigingen) problemen te geven. We willen het gesprek met de sport voortzetten, maar daarbij niet langer uitgaan van het rijke verleden, maar vanuit de nieuwe werkelijkheid op zoek gaan naar mogelijkheden om de sportaccommodaties betaalbaar te houden en zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken.

Minima

Lansingerland is een gemeente met relatief rijke inwoners. Toch leven ook in onze gemeente inwoners op of onder het bestaansminimum. Uitgangspunt is dat alle mensen met een uitkering zich naar vermogen inspannen om de afstand naar betaalde arbeid zo klein mogelijk te maken. Wij zetten ons er voor in dat wie op het minimum moet leven ook deel kan blijven nemen aan activiteiten en verenigingen.

Regionale samenwerking

Lansingerland maakt op dit moment nog deel uit van de Stadsregio Rotterdam en ligt straks midden in de Metropoolregio. De samenwerking binnen de Metropoolregio biedt meer mogelijkheden om kritisch te kijken naar de samenwerkingspartners en deelname aan een samenwerkingsverband financieel en organisatorisch af te wegen. De ChristenUnie is van mening dat financiën een belangrijk punt zijn bij het aangaan van een samenwerkingsrelatie. Als de samenwerking geen efficiency en financiële voordelen biedt, moeten we er niet aan beginnen.

Van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden, vraagt met name Bleizo aandacht. Het concept voor Bleizo was en blijft ambitieus. Bleizo combineert leisure en bedrijventerreinen zodanig dat een OV-vervoersknooppunt haalbaar is. Keer op keer sneuvelen de plannen echter, waardoor het risico op een financieel knelpunt in de grondexploitatie groter wordt. Afwachten en hopen op een betere toekomst, zorgt niet voor meer realistische perspectieven. Voor gewone bedrijventerreinen is immers, niet alleen in onze gemeente, aanbod genoeg.

Als we ook hier ons verlies moeten nemen, dan doen we dat bij voorkeur zo snel mogelijk.

NAWOORD

In dit verkiezingsprogramma heeft u kennis kunnen nemen van onze kijk op de samenleving, onze verwachtingen en onze aandachtspunten bij de ontwikkelingen van onze gemeente.

Rest de vraag waarin de ChristenUnie zich onderscheidt van de andere partijen.

We hebben geprobeerd dat in dit document duidelijk te maken. Ons verkiezingsprogramma is geen droge opsomming van doelen die wij willen realiseren, of van punten waarop we willen scoren. Onze ambities liggen niet alleen op korte termijn en we roepen niet voor de bühne.

We willen in al onze overwegingen en besluiten bouwen aan een evenwichtige samenleving waarin ruimte is voor diversiteit en veelkleurigheid en waarin een gezonde balans is.

De overheid heeft niet alles in de hand. En de politiek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. Zeker in de komende periode waarin de financiële problemen groot zijn.

Als christenen in de politiek beseffen we dat de toekomst van onze gemeente afhangt van de zegen van God. In die wetenschap willen wij ons ook de komende periode inzetten voor Lansingerland en we vragen daarbij uw steun en gebed. Want

Geloven in de toekomst.
Dat doet u toch ook?

Wilt u meer weten over onze visie of bent u benieuwd naar onze concrete ideeën?

Kijk op onze website www.lansingerland.christenunie.nl, mail naar onze fractie, of neem contact op met een van onze kandidaten:

  1. Ankie van Tatenhove
  2. Kees-Willem Markus
  3. André Nieuwlaat
  4. Jurjen Dieleman